Állások keresése - intézetigazgató - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgató

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZIE Gazdasági Kar
Társadalom- és Vezetéstudományi Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Békéscsaba Bajza u. 33

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

megszervezi, irányítja és ellenőrzi az intézet oktatás-képzési, tudományos kutató tevékenységét, dönt az intézetnek az egyetemi szabályzatokban meghatározott képzési és tudományos kutató munkájával kapcsolatos kérdésekben, irányítja és ellenőrzi az intézet oktatói, tanári, kutatói és más munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottait, elkészíti a tantárgyakhoz kapcsolódó vizsga-, fel- és beosztásokat, és gondoskodik a különböző képzési formákban való arányok oktatói és tanári munkaterhelésről, az egyes munkakörökhöz kapcsolódó tanításra fordított időt ellenőrzi, szakmai támogatást nyújt az intézet oktatóinak, tanárainak, kutatóinak, gondoskodik a tudományos diákkörök tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, együttműködik az Egyetem más szervezeti egységeivel, intézeteivel, gondoskodik az intézet kezelésében levő eszközök szakszerű beszerzéséről, fenntartásáról, képviseli az intézetet a kar, az egyetem és más külső szervek előtt, véleményt nyilvánít és javaslataival döntéseket kezdeményezhet az intézetet érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat, több éves felsőoktatási gyakorlat, egy idegen nyelv tárgyalóképes ismerete, a kar követelményrendszerében a vezető oktatók számára meghatározott rendszeres tudományos tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajzot, személyi adatlapot, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatát, tudományos publikációk jegyzékét, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban testületek megismerjék.

§         a pályázó beosztását, munkaköri besorolását, esetleges további munkavégzésre irányuló jogviszonyait, tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, jelentősebb külföldi tanulmányútjait és ösztöndíját (ösztöndíjait), eddigi vezetői, szakmai, oktatói, hazai és külföldi kutatócsoportok munkájában végzett tudományos munkásságát, annak eredményeit, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységét,

§         az intézet működésére, képzési és kutatási tevékenységére vonatkozó programját, fejlesztési koncepcióit.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Borzán Anita dékán nyújt, a 66-524-700 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-28-2/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-28-2/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

§         Személyesen: , Békés megye, 5600 Békéscsaba, Bajza u 33. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 9. szám - 2010. március 30.

§         SZIE honlapja - 2010. április 6.

§         Kari hirdetőtábla - 2010. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szabályszerűen összeállított pályázatot 5 példányban a SZIE Gazdasági Kar dékánjának kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/álláspályázatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.