Állások keresése - intézményvezető, magasabb vezető - Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető, magasabb vezető

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
Bölcsődei Központ

magasabb vezető munkakör (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Rippl- Rónai u. 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bölcsődei Központ vezető feladatai: - A Központ vezető egyszemélyben felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért. - Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a Bölcsődei Központ szervezeti egységeinek munkáját és együttműködését. - Ellátja a munkáltatói feladatokat a gazdasági apparátus dolgozói, a bölcsődevezetők, az FNO vezető, a szakdolgozók, a technikai dolgozók tekintetében. - Figyelemmel kíséri, értékeli a Bölcsődei Központ ellátottsági és működési mutatóit, elemzi szakmai hatékonyságát. - Elemzi a város bölcsődei ellátottságát és javaslatot tesz férőhelyek fejlesztésére, szüneteltetésére, illetve megszüntetésére. - Segíti a szakmai, tudományos tevékenységet, a bölcsődék részére irányelveket és útmutatókat ad ki. - Gondoskodik a munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók oktatási és továbbképzési tervének elkészítéséről és végrehajtásáról. - Elkészíti, illetve elkészítteti a munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók munkaköri leírását. - Összehangolja, irányítja és ellenőrzi helyettese és a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkáját. - Kapcsolatot tart a fenntartó Önkormányzattal, a Népjóléti Igazgatósággal, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel, az ÁNTSZ-szel, az egészségügyi szolgálattal, az érdekképviseleti szervekkel, a társintézményekkel. - Ellátja az intézmény képviseletét a felettes szervek, a társszervek a társadalmi szervezetek és a sajtó irányában. - Elkészíti az intézmény SZMSZ és egyéb szabályzatait. - Elkészíti, illetve elkészítteti az intézmény működésével kapcsolatos beszámolókat. - Hatásköre és jogköre kiterjed a Bölcsődei Központ valamennyi szervezeti egységére és valamennyi dolgozójára. - Hatáskörét közvetlenül, illetve vezető munkatársai útján gyakorolja. - Belső ellenőrzés/szakmai, gazdasági, egészségügyi, műszaki/. Hatáskörének közvetlen gyakorlása keretében: - Meghatározza az intézmény szervezetét és működését, ellenőrzési rendszerét. - Jogosult a kollektív szerződés megkötésére. - Gyakorolja a bérgazdálkodási jogkört a Bölcsődei Központ egészére vonatkozóan. - Gyakorolja a munkáltatói jogkört. - Meghatározza a személyzeti feladatokat és ellenőrzi annak végrehajtásait. - Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállal. - Utalványozási jogkört gyakorol az intézmény bevételeinél és kiadásainál. - Kiadmányozási jogkört gyakorol a Bölcsődei Központ Iratkezelési Szabályzata szerint. - Meghatározza a kiadások és beszerzések teljesítésének idejét. - Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van az intézmény minden területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Az alábbi végzettségek valamelyike: felsőfokú szociális alapvégzettség, vagy óvodapedagógus szakképzettség, vagy védőnői képesítés, vagy felsőfokú csecsemő és kisgyermeknevelői képesítés,

§         szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         az intézmény alapszolgáltatásainak megfelelő szakképesítés,

§         bölcsődei szakmai és vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

§         A pályázó nyilatkozatát arról, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kirschner Ildikó nyújt, a 82-501-501/746 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20081/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető, magasabb vezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20081/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető, magasabb vezető .

§         Elektronikus úton Vargáné Kirschner Ildikó részére a human2@kaposvar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Vargáné Kirschner Ildikó , Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő első testületi ülésen kerül elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szociális Közlöny

§         Kaposvár Megyei Jogú Város honlapja

§         Kapos Extra - 2010. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva. A pályázat benyújtása: A pályázatot csúszósin + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázatot a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, Kaposvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez /7400 Kaposvár, Kossuth tér 1./ kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.