Állások keresése - területi múzeum igazgató - Szarvas város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekterületi múzeum igazgató

Szarvas város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
a Szarvasi Általános Művelődési Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége: Te

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Vajda Péter utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Képviseli egységét a Szarvasi Általános Művelődési Központ igazgatójával egyetemben jogi, társadalmi szervek, különösen a helyi önkormányzat előtt. Javaslatot tesz az egységében dolgozók munkakörének meghatározására, A Szarvasi Általános Művelődési Központ munkatervének részeként elkészíti egysége munkatervének tervezetét, majd annak jóváhagyása után gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról. A Szarvasi Általános Művelődési Központ igazgatója felhívására egysége helyzetéről, munkájáról, munkájának valamely részéről a megkívánt részletességgel jelentést készít. Megteremti a munkatervi teljesítésének feltételeit, egységén belül gondoskodik a munkafegyelem betartásáról. Gondoskodik a múzeum gyűjteményi anyagának gyarapításáról, illetve annak szakszerű megőrzéséről, kezeléséről és nyilvántartásáról. Megszervezi egysége dolgozóinak szociális-, bér- és munkaügyi problémáinak intézését,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

§         közgyjteményi intézménynél - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         múzeumigazgatói területen szerzett vezetői gyakorlat, egyéb idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, a múzeum vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési program, végzettséget és a nyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bzonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Hegedűs Norbert nyújt, a 06-66-311-122 (175-ös mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szarvas város Önkormányzata címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2010. (II. 25.) , valamint a munkakör megnevezését: területi múzeum igazgató . §         Postai úton, a pályázatnak a Szarvas város Önkormányzata címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2010. (II. 25.) , valamint a munkakör megnevezését: területi múzeum igazgató .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról és a múzeumigazgatói megbízásról, a bíráló bizottság (melyet a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja és a Szarvasi Általános Művelődési Központ Igazgatótanácsának, valamint Közalkalmazotti Tanácsának egy ?egy delegált tagja, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője alkot) javaslata alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter véleményének kikérését követően, Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Magyar Közlöny Hivatalos Értesítő

§         Szarvas Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szarvas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.