Állások keresése - irodavezető - Budapesti Gazdasági Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekirodavezető

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem
Ellenőrzési Iroda

irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest , Markó utca 29-31.

Budapest, 1149 Budapest , Buzogány utca 11-13.

Budapest, 1054 Budapest , Alkotmány utca 9-11.

Budapest, 1165 Budapest , Diósy Lajos utca 22-24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok az Egyetem működésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában foglalt feladatok ellátása, így különösen: • Az Egyetem belső ellenőrzési kézikönyvének rendszeres felülvizsgálata és szükség esetén módosítása. • A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, végrehajtása, intézkedési tervek készítése és azok végrehajtásának nyomon követése. • Az Egyetem belső ellenőrzési tevékenységének megszervezése, az ellenőrzések összehangolása, azok végrehajtásának irányítása. • Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a szerv vezetőjének haladéktalan tájékoztatása mellett javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására. • Az ellenőrzés lezárását követően jelentés megküldése a szervezeti egység számára. • Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása. • Gondoskodás az ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok és adatok biztonságos megőrzéséről. • A szerv vezetőjének tájékoztatása az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az eltérésekről. A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) BGE belső szabályzatainak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint Magyarország területén a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. §-a szerinti végzettség

        Legalább 3 éves belső ellenőrzési gyakorlat

        Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel való rendelkezés, vagy kiválasztás esetén az előírtak szerinti regisztráció

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek

        A vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        Annak a jelentkezőnek, aki az Egyetemmel már közalkalmazotti jogviszonyban áll, a korábban már bemutatott irataira elég utalnia, azokat újra csatolni nem szükséges

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább egy idegen nyelv igazolt ismerete

        ÁBPE I., illetve ÁBPE II. tanúsítvány megléte

        Vezetői tapasztalat, gyakorlat

        Modern vállalatszervezési, vállalatirányítási rendszerek ismerete

        Tanácsadói szemlélet

Elvárt kompetenciák:

        Önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, rendszerszemlélet, együttműködő készség,

        Jó elemzőkészség, felelősség, jó kommunikációs és fogalmazási készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázati kérelem

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz

        A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése

        A végzettséget és szakképzettséget, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé) vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési rendjében meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik. A dokumentum (Hozzajarulo-nyilatkozat-adatkezeleshez_Toborzas) a következő oldalon érhető el: https://uni-bge.hu/documents/Adatkezelesi-tajekoztatok

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Timkó Zsuzsanna nyújt, a +36 1 469 6710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest , Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPO/8/2020 , valamint a beosztás megnevezését: irodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 29-31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPO/8/2020, valamint a munkakör megnevezését: irodavezető .

és

        Elektronikus úton dr. Sándor Balázs humánpolitikai osztályvezető részére a allaspalyazat@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

• A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. • Hiánypótlásra a pályázat benyújtásának határidejéig van lehetőség. • A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 15 napon belül ka

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BGE honlapja - 2020.01.16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• A pályázatot postai úton a Budapesti Gazdasági Egyetem 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. számú címére kérjük megküldeni egy eredeti példányban. Kérjük a borítékon a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPO/8/2020, valamint a munkakör megnevezését feltüntetni: Irodavezető. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. • A pályázati anyagot mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén is meg kell küldeni az allaspalyazat@uni-bge.hu elektronikus címre is lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban). Megengedett méret legfeljebb 20 MB; a pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a https://uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/08iratmintak oldalról tölthető le.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések