Állások keresése - intézményvezető - Gyál Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Gyál Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyáli Bóbita Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. április 1-től 2025. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Klapka György u. 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődevezető felelős a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és a szakszerű irányításért. Felelős a Gyáli Bóbita szakszerű és törvényes működésének biztosításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) e törvény a szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) (39/J §) az irányadóak. A magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200 %-a. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség,

        a 257/2000.(XII.26.) Kr. 3. § (3) bekezdés alapján öt év felsőfokú végzettség - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        ne álljon foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

        magyar állampolgárság

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett 3-5 év vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai életrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett

        közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a "gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselő-testületi tárgyalásához

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap Kriszta aljegyző nyújt, a 06-29-540-935 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyál Város Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/12810/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Gyál Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/12810/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton részére e-mail címre részére a E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Pap Kriszta aljegyző, Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. 106..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság (Szociális és Egészségügyi Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület dönt, a Kjtvhr. alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyál város honlapja - 2020. január 15.

        Gyáli Mi Újság - 2020. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői- Aljegyzői Titkárságán (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. em. 106. szoba.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések