Állások keresése - gazdasági igazgató - Állatorvostudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági igazgató

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Gazdasági igazgatóság

gazdasági igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

ellátja az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 11.§ (1) bekezdése szerinti gazdasági vezetői feladatot; a gazdasági vezetői feladat ellátása körében – az irányadó jogszabályokban (elsősorban az Nftv., az Áht. és Kjt., illetve azok végrehajtási rendeletei), továbbá az SzMSz-ben foglaltak szerint, valamint a fenntartói irányításnak megfelelően – irányítja és összehangolja a Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységei vezetőinek munkáját, illetve a szervezeti egységeket; előkészíti a Gazdasági Igazgatóság működési körébe tartozó szabályzatokat, ügyrendeket, utasításokat, illetve javaslatot tesz azok módosítására, valamint felügyeli azok betartását; eleget tesz a Gazdasági Igazgatóság működési körébe tartozó állami adatszolgáltatásoknak; az Egyetem éves gazdálkodási előirányzatának megfelelően az egyetem gazdálkodásának és a gazdasági ügyvitel szervezése, költségvetések elkészítésének irányítása, felügyelete, előterjesztése, a jóváhagyott költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, az előirányzatok felhasználásának betartása, és betartatása, az Egyetem pénzügyi egyensúlyának – likviditásának – megtervezése, figyelemmel kisérése, a szükséges intézkedések meghozatala, az Egyetem leltározásra, valamint selejtezésre vonatkozó szabályzataiban megfogalmazott feladatok ellátása, felelős az Egyetem számviteli rendjéért, iránymutatást ad az oktatási és más szervezeti egységek gazdasági és pénzügyi, számviteli munkájához, ellenőrzi ezzel kapcsolatos tevékenységüket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi végzettség - Kormányrendelet 12.§ alapján, felsőoktatásban szerzett végzettség és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség és emellett,

        a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy

        b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.

        A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

        A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatásban szerzett gyakorlat, vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Jó együttműködő készség,

        Rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével.

        Szakmai vezetői elképzelések

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés b.) pontja);

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér és Munkaügyi Osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/12496-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/12496-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató.

vagy

        Elektronikus úton Emberi Erőforrás, Bér és Munkaügyi Osztály részére a allaspalyazat@univet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér és Munkaügyi Osztály, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok, - 2019. december 16.

        ÁTE hirdetőtábla. - 2019. december 16.

        Profession.hu - 2019. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő, bér megegyezés szerint. Kérjük a borítékon, az e-mail tárgyában, illetve a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/12496-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató E-mailben történő megküldés 1 db pdf fájl formátumban.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések