Állások keresése - igazgatói - Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgatói

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézménynél

igazgatói (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. május 1. napjától 2025. április 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Október 23. tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a magas színvonalú gondozásért, irányítja és összehangolja az intézmény működését. Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 19/A. § (1) bekezdése alapján a 3. melléklet, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. Rész 1. pontja szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség,

        a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        a felsorolt területeken szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll

        1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn

        Kjt. 41-44.§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

        szociális ágazati vezetőképzés teljesítésének igazolása vagy vállalása

Elvárt kompetenciák:

        a szociális ellátórendszer és jogszabályok naprakész ismerete,

        kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

        együttműködő és szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére, a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzeléseket részletező program,

        iskolai végzettséget és szakképzettséget, valamint a vezetőképzést igazoló okiratok másolata,

        szakmai gyakorlat igazolására vonatkozó dokumentumok,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, vállalja a 25/2017.(X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzést, a pályázati feltételekben, valamint a Kjt. 20.§ (2) bek. d) pontjában szereplő összeférhetetlenségi és kizáró okok vele szemben nem állnak fenn, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul és a pályázatot az eljárásban résztvevők megismerhetik, a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul vagy kéri zárt ülés tartását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudásné Balázs Zita humánpolitikai vezető nyújt, a 48/574-115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (3600 Ózd, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/339/2019. , valamint a beosztás megnevezését: igazgatói.         Postai úton, a pályázatnak a Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (3600 Ózd, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/339/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgatói.

        Személyesen: Társulási Tanács Elnökéhez, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Városház tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követően a pályáztató által felkért Kjt. szerint előírt szakmai-szakértői bizottság személyesen hallgatja meg. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt terjeszti a pályázat elbírálására jogosult Társulási Tanács elé. A pályáztató fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ózd Város honlapja - 2019. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az illetmény és juttatások tekintetében a Kjt-ben meghatározottakon túl a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadók.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések