Állások keresése - Intézményvezető - Tata Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Tata Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény

magasabb vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. június 1-2025. május 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Fürdő utca 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása kapcsolt munkakörben. Az intézmény jogszerű működésének biztosítása. Az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (orvostudományi, vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,

        valamint legalább öt éves vezetői gyakorlat

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

        A 13/2002.(III.28.)EüM rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat az egyetemi szintű végzettség, illetve a vezetői gyakorlat megléte alól, továbbá felmentést adhat az egészségügyi menedzseri szakképesítés feltétel alól abban az esetben, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek -a kinevezés (megbízás) adásától számított- öt éven belül történő megszerzését.)

        Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        egyetemi oklevél és menedzseri szakképesítés közjegyző által hitelesített másolata,

        intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány -azzal, hogy a munkakör része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás- a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Anita Humánszolgáltatási Irodavezető nyújt, a 34/588-662 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IX/28-8 /2019. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IX/28-8 /2019., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) valamint a 356/2008.(XII.31) Korm rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. Az elbírálás határideje a benyújtási határidőt követő első testületi ülés. A pályázat eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tata.hu

        Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében feltüntetett szakképesítést igénylő munkakörben történik. Az intézménynél létesült jogviszony esetében négy hónap próbaidő kerül kikötésre figyelemmel a Korm. rendelet 5.§-ában foglaltakra. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban /eredeti+másolati példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza/ benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések