Állások keresése - intézményvezető - Dunaföldvár Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Dunaföldvár Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. június 1-től 2025. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok (nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti feladatok) vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt képesítés, valamint az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség, szakképzettség.,

        A gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, a közoktatás területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és nem áll fenn fele szemben a Kjt. 20. § (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

        A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMi rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvétel és a képzés teljesítése vagy a képzés teljesítésének vállalása.

        Nem áll fenn fele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

        A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához és a bírálatban résztvevő személyek részére továbbításához.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt és nem áll fenn vele szemben a GYVT. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetőleg vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítése esetén.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgálatatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvételt és a képzés teljesítését.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy minden befolyástól mentesen, önkéntesen hozzájárul Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottsága ülésére benyújtandó előterjesztésben a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, a 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. alapján a személyes adatai kezeléséhez és az elbírálásban résztvevők általi megismerhetővé tételéhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 06/75/541-553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DFV/2614/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DFV/2614/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek tartja. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő jelölteket nem hallgatja meg és a kinevezésről a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. dunafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések