Állások keresése - kisgyermeknevelő - Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkisgyermeknevelő

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsőde Lenti

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.02.01.-2025.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Vörösmarty utca 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető: - Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért. - Gondoskodik az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosításáról, a szervezeti egységek munkájának összehangolásáról, a szolgálat tevékenységének fejlesztéséről, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságának növeléséről. - Összehangolja a szervezeti egységek tevékenységét. - A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Lenti Polgármesteri Hivatallal együttműködve, végzi, az intézményi célkitűzések megvalósítása érdekében. - Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről, biztosítja a zavartalan működést, szervezi a feladatok végrehajtását. - Koordinálja és irányítja az intézmény tevékenységét. - Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek folyamatát, színvonalát. - A szakmai program útmutatásai alapján koordinálja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát, meghatározza a feladatok végrehajtásának határidejét. - Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat. - A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettségek megtartásával gyakorolja. - Gondoskodik a személyzeti munka elvégzéséről, elkészíti és kiadja a dolgozók munkaköri leírását, gondoskodik azok folyamatos aktualizálásáról. - Gondoskodik az intézményi személyi állomány továbbképzéséről. - Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját, az intézmény dolgozóitól munkájukról beszámolókat, jelentéseket kérhet. - A dolgozók munkavégzését figyelemmel kíséri, tevékenységüket erkölcsi, anyagi elismerésben részesítheti. - Kéthetente, valamint szükség szerint munkatársi és összmunkatársi értekezletet tart. - Engedélyezi az éves fizetett és fizetés nélküli szabadságokat, valamint a tanulmányi, jutalom és rendkívüli szabadságokat az érvényben lévő jogszabályok szerint. - Fegyelmi vizsgálatokat kezdeményezhet, fegyelmi büntetéseket kiszabhat. - Tartós távolléte, egyéb akadályoztatása, összeférhetetlensége esetén az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rend szerint gondoskodik helyettesítéséről. - Szabályozza az intézmény kiadmányozási jogát és a bélyegzők használatát. - Aláírási és kiadmányozási joggal rendelkezik. - Az intézmény nevében kötelezettségeket vállalhat, és jogokat szerezhet. - Képviseli az intézményt más szervekkel, illetve személyekkel kapcsolatban vagy megbízást ad a képviseletre. - Sokrétű kapcsolatrendszert alakít ki a fenntartóval, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, gazdasági, társadalmi szervezetekkel, különböző megyei, regionális és országos szervekkel. - Javaslatokat dolgoz ki az intézmény fejlesztésére, a Szervezeti és Működési Szabályzat korszerűsítésére. - Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. Része szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban az alapellátásban a vezetői beosztásban dolgozók részére meghatározott képesítési előírások az I/2/B. pont szerint,

        b) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        c) a pályázóval szemben nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike,

        d) a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok,

        e) cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,

         részletes szakmai önéletrajzot,

         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

         három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok fenn nem állásáról

         igazolást legalább ötéves felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlatról,

         a pályázó nyilatkozatát, hogy amennyiben nem rendelkezik kisgyermeknevelő munkakörre meghatározott képesítéssel, kinevezéstől számított három éven belül megszerzi azt,

         a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll fenn vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok,

         a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

         a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

         nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Mónika nyújt, a 0692/553-951 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/14392-1/2019. , valamint a beosztás megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/14392-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

vagy

        Személyesen: Molnár Mónika, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető (megbízott vezető). A betöltendő munkakör megjelölése: kisgyermeknevelő. A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2020. január 10. napján 13,30 óráig beérkezzen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lenti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

        Lenti város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések