Állások keresése - Intézményvezető - Kerepes Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Kerepes Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Forrás Művelődési Ház

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020.02.01-2025.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2144 Kerepes, Templom utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény alapító okirata szerinti működéssel kapcsolatos vezetői feladatok ellátása; az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése; az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek felkutatása, a pályázat előkészítésében való közreműködés; az intézmény feladatainak ellátására legalkalmasabb szervezeti és irányítási hatáskörök és működési szabályok kialakítása, kiadása; -az intézményi tervek (munkaterv, gazdasági stb.) időbeni kidolgozása és azok végrehajtásánál (személyi, tárgyi) biztosítása; az intézményi anyagi és humán erőforrásainak hatékony felhasználása és gyarapítása; a fő irányvonal (szakmaiság) meghatározása után a műsorpolitika, a tevékenységek és szolgáltatások szervezési és megvalósítási körének kialakítása; az intézményi tulajdon védelméhez szükséges feltételek biztosítása; a munkaviszonnyal, munka körülményekkel, munkafeltételekkel kapcsolatos tevékenység irányítása; A központ és az önkormányzat által meghatározott költségvetési támogatás keretei között az intézmény tevékenységének tervezése, irányítás, vezetése, szervezése és ellenőrzése. Az intézmény képviseletének ellátása, a kötelezettségvállalási (utalványozási) és munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény belső szervezeti struktúrájának kialakítása, a belső munka – és hatáskör szabályozása. A folyó feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a folyamatos és befejezett tevékenységek értékelése. Az éves költségvetési javaslatok előkészítéséről, valamint a jóváhagyott költségvetési előirányzatnak megfelelő gazdálkodásról való gondoskodás. Az intézmény tulajdonában lévő és kezelésbe adott vagyon megőrzése, nyilvántartása. A gazdálkodás eredményeiről, a források felhasználásáról, a tulajdonban és kezelésben lévő vagyonalakulásról beszámoló készítése az önkormányzat részére. Részvétel a képviselő testületi és bizottsági üléseken a művelődési házat érintő témák tárgyalásakor. Pályázatok figyelése, azokban való részvétel szorgalmazása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdés szerinti végzettség ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Az állás betöltésének feltétele 4 hónap próbaidő letöltése

        Legalább 5-10 éves szakmai gyakorlat

        Legalább 3-5 éves vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Részletes szakmai program

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( speciális: közalkalmazotti tv. alapján)

        hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megtekinthetik

        Nyilatkozat, arról hogy a pályázó kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi köztelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolyky Boglárka nyújt, a 0628561059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kerepes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/13026-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kerepes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/13026-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Kerepesi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előzetes véleményezését a Kulturális és Turisztikai Bizottság szakértő bevonásával végzi, melynek figyelembevételével a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kerepes.hu - 2019. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kerepes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések