Állások keresése - családsegítő - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsaládsegítő

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Beethoven utca 7-9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik az Alapító Okiratban előírt tevékenységek ellátásáról, a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítéséről. Felelős az intézmény szabályszerű működtetéséért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Szervezi és ellenőrzi az intézmény szakmai munkáját. Kidolgozza és elkészíti a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatokat, terveket, szakmai programokat. Elkészíti az intézmény éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I/1. pontban előírtak szerint,

        A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        képesítést igazoló okiratok hitelesített másolata (az okiratok bemutatása is lehetséges),

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban fogalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek [Kjt.] a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga-Kovács Emese nyújt, a 06-1-224-5991 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VII/3155/2019 , valamint a beosztás megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VII/3155/2019, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Személyesen: dr. Varga-Kovács Emese, Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 20. II. Népjóléti Iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról pályázati határidő lejártát követő első ülésén az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hegyvidek.hu - 2019. december 3.

        Helyi lap (Hegyvidék) - 2019. december 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések