Állások keresése - intézményvezető - Szakcs Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Szakcs Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szakcsi Óvoda és Konyha

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 22-től 2025. január 21-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7213 Szakcs, Petőfi tér 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételeket, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szakcsi Kirendeltségével való folyamatos együttműködést. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

        pedagógus-munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy nem áll a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező bizottság, továbbá a képviselő-testület pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Sándor kirendeltség-vezető nyújt, a 74/485-215 vagy 74/585-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szakcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7213 Szakcs, Kossuth L. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/1257/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szakcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7213 Szakcs, Kossuth Lajos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/1257/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Récsei Gábor polgármester, Tolna megye, 7213 Szakcs, Kossuth L. utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Képviselő-testület bírálja el az illetékes Bizottság véleményének kikérésével. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szakcs Község Önkormányzatának (Községháza) hirdetőtáblája - 2019. december 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések