Állások keresése - igazgató - Balatonfűzfő Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő (integrált kulturális intézmény)

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 év határozott időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integrált kulturális intézmény egyszemélyi felelős vezetője a jogszabályban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetéséért, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáért, a könyvtár működtetési feladatok ellátásáért

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F § (2) bekezdése alapján a 6/A § (1) bekezdésében, 6/B § (5) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelelően,

        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

        a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/A § (1) bekezdés b) pontja vagy 6/B § (5) bekezdés b) pontja szerinti legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; cselekvőképesség

        magyar nyelvtudás

        büntetlen előélet; a pályázó ne álljon a muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és (2d)-(2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

        a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/G § (2) bekezdése szerint előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő két éven belül ezen képzést a pályázó elvégzi. Mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási ismeret, Balatonfűzfő város helyi adottságainak ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        iskolai végzettséget, szakképzettséget valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét és a kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzését igazoló dokumentumok

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülés keretében kéri tárgyalni

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése/megbízása esetén közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban a Kjt.41-43/A §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn

        a pályázati feltételek között meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló dokumentum másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzés elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szanyi Szilvia polgármester nyújt, a 06/88/596-920 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonfűzfő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: bal/4350/2019 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfűzfő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: bal/4350/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárság, Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a megbízásról Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné nyilvánítására

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balatonfűzfői Hírlap - 2019. december 10.

        Balatonfűzfő város honlapja www.balatonfuzfo.hu - 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések