Állások keresése - egyetemi tanár - Óbudai Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanár

Óbudai Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Doberdó út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán oktatási feladatok ellátása MSc-s tárgyak közül: Anyagtudomány és Innovatív technológiák, BSc- tárgyakat közül: Általános mérnöki ismeretek és Anyagtudomány I. II. valamint az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolában kutatási téma(k) hirdetése, tantárgyak oktatása, PhD hallgatók témavezetése, opponensi tevékenység. Kutatási tevékenység, hazai és külföldi pályázatok tervezése, szervezése, megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gépészmérnöki oklevél,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Egyéb idegen nyelvből alapfokú C típusú nyelvvizsga

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        A pályázó feleljen meg a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (továbbiakban: MAB) által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott követelményeknek.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

        Műszaki tudomány területen szerzett doktori fokozat (PhD, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora).

        Műszaki tudomány területen szerzett habilitációs cím.

        A pályázó az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, munkásságot fejt ki.

        Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart.

        10 éves felsőoktatási szakmai (oktatási és kutatási) tapasztalat.

        Annak igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Mérnök-tanári oklevél,

        Szakmai tapasztalat könnyűipari technológiák, anyagok és gépek területén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)

        A pályázatot a MAB honlapján található „Útmutató a pályázat összeállításához” c. anyag szerint szükséges összeállítani. Ennek alapján szükséges tartalom:

        Tartalomjegyzék

        A nyilvánosságra hozott pályázati kiírás.

        A pályázónak a pályázati kiírásra válaszoló levele, amiben egyértelműen nyilatkozik arról, hogy az adott kiírásra jelentkezik.

        Szakmai önéletrajz.

        A pályázó nyilatkozata (ld. A MAB "Útmutató az egyetemi tanári pályázatok összeállításához és értékeléshez" segédlet V.2 Melléklete) arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban (ld. "Útmutató" V.1. Melléklete) kéri pályázata értékelését.

        A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

        Külföldön szerzett egyetemi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata.

        Doktori fokozat, tudományos cím megszerzését igazoló okmány, külföldön szerzett fokozat honosítási okiratának másolata.

        A habilitációt igazoló okmány másolata, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatnak a beküldő intézmény által kiadott igazolása.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek megtekinthetik, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        Amennyiben a pályázó rendelkezik egyetemi tanári kinevezéssel, akkor az erről szóló hivatalos okirat hitelesített másolata.

        Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest, Vörösvári út 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-RKK-DH 1175/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-RKK-DH 1175/2019, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

és

        Elektronikus úton Tóth Anita Boglárka részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2019. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf, mérete a 3 MB méretet nem haladhatja meg), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail címre és postai úton/személyesen 3 eredeti példányban, ebből 2 magyar és 1 angol nyelvű példányt kell összefűzve benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség (Tóth Anita Boglárka 666-5606). A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Kovács Levente rektor nevére címezni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések