Állások keresése - főiskolai tanár - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőiskolai tanár

Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet Környezet–Biológia és Környezeti Nevelési Tanszék

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő főiskolai tanár feladata a Tanszék, továbbá más intézetek által gondozott képzésekben (FOSZ, BSc., MSc., MA.) előadások, gyakorlatok vezetése, új tantárgyak tartalmának kidolgozása, bevezetése, fejlesztése, és a nevezett képzési elemek magas szintű megtartása az akkreditációs követelményeknek megfelelően. Továbbá a doktori képzésben résztvevők és a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetése, valamint önálló kutatómunka és kutatócsoport irányítása a környezet-toxikológia tárgykörében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell: egyetemi szintű biológia tanári végzettséggel és biológia-kémia szakos tanár főiskolai oklevéllel; tudományos fokozattal és habilitációval a környezettudományhoz kapcsolható tudományterületen; legalább 8 éves szakmai gyakorlattal és megfelelő, az oktatásban, tudományszervezésben szerzett tapasztalattal és elismertséggel; valamint önállóan/társszerzőkkel írt hazai és nemzetközi publikációkkal, nemzetközi szakmai együttműködésben szerzett kutatási tapasztalattal.,

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        (1) tartalomjegyzéket;

        (2) az SZTE rektorának címezve a pályázó jelentkezését a pályázatra, valamint összefoglaló válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

        (3) rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

        (4) részletes szakmai önéletrajzot;

        (5) linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        (6) szakmai tudományos publikációinak, műszaki, művészi, feltalálói stb. alkotásainak teljes listáját a közlemények megjelenési nyelvén, külön kiemelve a teljes tudományos/művészi pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt 5, továbbá a pályázat benyújtását megelőző öt évben (művészeti alkotás esetén tíz évben) megjelent/elkészült művek közül a legfontosabbnak ítélt további 5 publikációt/művet/alkotást, nem írásos alkotások értékelhető részletezésű dokumentációját;

        (7) hivatkozási jegyzéket;

        (8) esetlegesen kiegészítve a jegyzéket és a hivatkozási adatokat bemutató saját honlap elérhetőségével;

        (9) az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot: 1. egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését vagy honosítását tanúsító határozat), 2. egyéb diploma (ha a pályázó rendelkezik vele), 3. szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat,

        4. tudományos fokozat, (PHD, DLA, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és idehaza honosított tudományos fokozat), 5. habilitációs oklevél, 6. és nyelvvizsga bizonyítvány;

        (10) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt;

        (11) minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        (12) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó mely tudományág(ak)ban és tudományterületen fejtette ki eddigi tudományos tevékenységét;

        (13) nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal;

        (14) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE JIHF Humánpolitikai Iroda nyújt, a 62/544-007-es és 62/343-417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-196/2019. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-196/2019., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

        Személyesen: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Iroda, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodájára (6720 Szeged Dugonics tér 13.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton 1 teljes eredeti valamint 7 teljes másolati példányban, tovább CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozóra rögzített 1 elektronikus példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések