Állások keresése - főiskolai tanár - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőiskolai tanár

Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kar Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő főiskolai tanár feladata a Munkaszervezés, a Vállalatirányítási és szervezési ismeretek, a Vállalkozási ismeretek valamint a Vállalatgazdaságtan I. tantárgyak elméleti és gyakorlati anyagának oktatása magyar és angol nyelven, továbbá a szakterület fejlődésének követésével az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagok folyamatos fejlesztése. Feladata ezen túlmenően az oktatott tantárgyak témaköreiben TDK-munkát vagy szakdolgozatot készítő hallgatók, és doktori képzésben részt vevők munkájának irányítása, továbbá közreműködés a meglévő és az új szakok akkreditációs anyagának elkészítésében. Kutatási pályázatok készítése, szakmai eredmények hazai és nemzetközi publikálása, bekapcsolódva az intézetben folyó kutatómunkába, valamint hazai és nemzetközi pályázatokba.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell főiskolai tanár munkaköri címmel, okleveles agrármérnöki vagy okleveles kertészmérnöki diplomával, és mezőgazdasági vagy gazdálkodás- és szervezéstudományi tudományágban szerzett tudományos fokozattal, habilitációval, egy világnyelvből államilag elismert, középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal. Rendelkeznie kell továbbá legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal és megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal, valamint elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel. ,

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        (1) tartalomjegyzéket;

        (2) az SZTE rektorának címezve a pályázó jelentkezését a pályázatra, valamint összefoglaló válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

        (3) rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

        (4) részletes szakmai önéletrajzot;

        (5) linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        (6) publikációinak, műszaki, művészi, feltalálói stb. alkotásainak teljes jegyzékét a közlemények megjelenési nyelvén, külön kiemelve a teljes tudományos pálya egészére vonatkozóan a legfontosabbnak ítélt öt publikáció, valamint a pályázat benyújtását megelőző öt évben megjelent művek közül a legfontosabbnak ítélt további öt publikáció bemutatása ezek adatainak feltüntetésével;

        (7) hivatkozási jegyzéket;

        (8) esetlegesen kiegészítve a jegyzéket és a hivatkozási adatokat bemutató saját honlap elérhetőségével;

        (9) az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot: 1. egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését vagy honosítását tanúsító határozat), 2. egyéb diploma (ha a pályázó rendelkezik vele), 3. szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat,

        4. tudományos fokozat, (PHD, DLA, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és idehaza honosított tudományos fokozat), 5. habilitációs oklevél, 6. és nyelvvizsga bizonyítvány; 7. főiskolai tanár munkaköri címét igazoló okirat másolatát.

        (10) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt;

        (11) minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        (12) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó mely tudományág(ak)ban és tudományterületen fejtette ki eddigi tudományos tevékenységét;

        (13) nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal;

        (14) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE JIHF Humánpolitikai Iroda nyújt, a 62/544-007-es és 62/343-417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-172/2019. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-172/2019., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

        Személyesen: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Iroda, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot az SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodájára kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti nyomtatott és 6 másolati példányban, valamint 1 elektronikus példányban (szkennelve, pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón). A pályázat formai feltételeiről további információt az SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatósága nyújt a (62) 544-007-es vagy a (62) 343-417-es telefonszámon, illetve a betöltendő munkakör részletes feltételeiről a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben Dr. Horváth József intézetvezetőtől, a (62) 532-990-es telefonon kérhető felvilágosítás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések