Állások keresése - nevelő - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseknevelő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
Mátészalkai szakmai terület

Szakmai intézményvezető helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.07.14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tervezésben, szervezésben segítséget nyújt, ellenőrzi a szakmai egységekben folyó (gyermekotthoni / lakásotthoni ) foglalkozásokat, ünnepségeket.Ellenőrzi a nevelési területhez tartozó gazdálkodással kapcsolatos dokumentációkat. Havonta legalább 2 alkalommal munkaértekezletet tart a gyermekotthon vezetők és a nevelőszülői szakmai vezető részére.Havi szinten, illetve alkalomszerűen munkaértekezletet tart a nevelők részére. Ellenőrzi a szakmai egységek gyermekeivel kapcsolatos adminisztrációs munkát. Ellenőrzi a lakásotthonok, gyerekotthonok, nevelőszülős hálózat szakmai szabályzatokban - szabályzókban előírt munkáját. Ellenőrzi a lakásotthonok, gyerekotthonok, nevelőszülős hálózat nyilvántartásait. Folyamatosan értékeli a lakásotthonok, gyerekotthonok, nevelőszülős hálózatmunkáját. Gondoskodik a dolgozók helyettesítéséről, a munkaelosztásáról. Jóváhagyólag meghatározza a gondozottak hétvégi programját, a gyermekotthon vezetők javaslatai alapján. Részt vesz a hétvégi, szünidői hazautazások rendjének kialakításában, a szakmai munka ellenőrzését külön ellenőrzési terv szerint végzi. Összehangolja, koordinálja a szakmai egységek gyermekotthonainak/ lakásotthonainak munkáját. Elkészíti a szakmai egységében dolgozók munkaköri leírásait. Jóváhagyja a dolgozók (pedagógusok, gyermekfelügyelők egyéb szakemberek) munka időbeosztását. Rendszeres kapcsolatot tart a gyermekvédelmi gyámokkal, gyermekjogi képviselővel. A gyámhivatalok felkérése alapján utógondozó személyére javaslatot tesz a szakmai egységekben nevelkedő utógondozói ellátottak és az otthonteremtési támogatást igénylő utógondozottak esetében. Aláírási jogosultsággal rendelkezik a vezetése alatt álló szakmai egységek esetében a rendkívüli események bekövetkezését követő jelentés írásbeli megtételkor. Gondoskodik a vezetése alatt álló szakmai területen az Érdekképviseleti Főrum, a Gyermekönkormányzat megalakításosáról, illetve a törvényi előírásoknak megfelelően való működésüket ellenőrzi. Kötelezettségvállalási, Utalványozási, Szakmai teljesítési feladatokat lát el az intézményvezető írásbeli meghatalmazása alapján, a meghatalmazásban megfogalmazottak körében. A kiadmányozási szabályzatnak megfelelően kiadmányozási jogot gyakorol. Aktívan részt vesz az intézmény alap dokumentumainak (SZMSZ, Szakmai programok, Házirendek, Megállapodások- Térítési díj fizetéséről , Keret megállapodások, Rendkívüli Események Szabályzata, stb ) elkészítésében , és az abban megfogalmazottakat önmagára nézve kötelező jellegűnek tartja. A szakmai munka közvetlen szabályzóin túlmenően kötelező jellegűen betartja és a szabályzatokban érintettekkel betartatja a gazdasági, pénzügyi és üzemeltetési szabályzatokat. Továbbá köteles minden – területén dolgozó és szabályzat betartásával érintett- kollégájával a megismerési nyilatkozatait aláíratni. A szabályzatokban rögzítettek teljesítését rendszeresen ellenőrzi, és erről jegyzőkönyvet készít, melyet aláírásával igazoltan eljuttat közvetlen feletteséhez. Szakmai munkájáról negyedévente teljeskörű, átfogó beszámolót készít, melyben részletezi a jobbító tevékenységre irányuló szakmai észrevételeit is. A beszámoló mellékletét képezi az utógondozottak térítési díjának befizetésének teljesítéséről szóló kimutatás és z esetleges kintlévőségek is. Az irányítása alá tartozó gyermekotthon vezetők részére elkészíti az éves ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési tervben szereplő határidők pontos betartást felügyeli, illetve az ellenőrzés eredményéről minden esetben tárgyilagos, részletes – szakmai pillérekre alapozott- írásbeli beszámolót kér. A munkáltató felé jelzi az irányítása alatt álló munkavállaló esetleges munkáltató általi felelősségre vonását, miután ezt teljes alapossággal megvizsgálva megalapozottnak ítéli meg. Megoldási stratégiákat dolgoz ki a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – egyes szakmai egységek, vagy lakóközösségek esetében- a kivételesen magas kockázatot magában hordozó.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 2/a. számú melléklete, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30)NM rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján a szakmai intézményvezető helyettes munkakörre előírt képesítés megléte:felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus - kivéve hittantanár, hittanár - szakképzettség, pszichológus vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás- szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális közösségszervező, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,,

        Gyvt hatálya alá tartozó intézményben pedagógiai munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Képesítést igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondokság alatt

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó megfelel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Judit általános intézményvezető helyettes nyújt, a 06/20/203-1219 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1273-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Képes Géza út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1273-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: nevelő.

vagy

        Elektronikus úton Szűcs Judit általános intézményvezető helyettes részére a gyk.mateszalka@szszbmik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Szűcs Judit általános intézményvezető helyettes, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések