Állások keresése - intézményvezető - Vésztő Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Vésztő Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vésztői Városüzemeltetési Iroda

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5530 Vésztő, Várkonyi utca 35/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény teljes körű szakmai vezetése, a munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény rendeltetésszerű és törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi előírások és az Alapító Okirat szerint. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség,

        Vezetői tapaszatalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar nyelvtudás

        Az állás betöltéséhez szükséges végzettségnek, szakképzettségnek és az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben szerzett legalább 2 év szakmai gyakorlat;

        Magyar állampolgárság, vagy a külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;

        A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

        A pályázó nem állhat a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló okiratok másolata

        a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        a pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési és megismerési jogára vonatkozóan

        szakmai gyakorlat, valamint a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karakas Anikó nyújt, a polgarmester@veszto.hu e-mail címen és 66-477-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vésztő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5530 Vésztő, Kossuth L. utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2539-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vésztő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2539-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Karakas Anikó polgármester, Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth Lajos. utca 62. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a kinevezési jogkör gyakorlója a háromtagú bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a magasabb vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.veszto.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések