Állások keresése - csoportvezető (2019/326) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsoportvezető (2019/326)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Belső Ellenőrzési Csoport

csoportvezető (2019/326)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik arról, hogy a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési sztenderdek, a magyarországi államháztartási sztenderdek, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyvben foglaltak érvényesüljenek. Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket végez, amely tevékenységek végzése során önállóan jár el. Elkészíti a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, valamint az éves ellenőrzési tervet, amelyet végrehajt és megvalósulását nyomon követi. Megszervezi és irányítja a belső ellenőrzési tevékenységet. Összehangolja a rendelkezésre álló személyi és tárgyi erőforrásokat az ellenőrzési célok elérése érdekében. Kialakítja és működteti a belső ellenőrzések nyilvántartását és gondoskodik azok naprakészségéről. A gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség működési elvek mellett elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a rektor és a kancellár számára az Egyetem működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat, az Egyetem egyéb, vonatkozó belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség,

        A megbízás kiadása után, a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

        A fenti feladatok vonatkozásában szerzett releváns, min. 5 éves szakmai gyakorlat

        Költségvetési szervnél szerzett tapasztalat

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges

        A munkakör betöltéséhez a BME-vel fennálló teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony szükséges. Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban jelenleg nem álló pályázó határozatlan idejű, teljes munkaidős csoportvezető munkakörre szóló kinevezésére a közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozatot összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén

        A feladat ellátásával kapcsolatos elképzelések, motiváció

        Nyilatkozatot arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megbízás kiadása után, a munkakör betöltését megelőzően eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/326 , valamint a beosztás megnevezését: csoportvezető (2019/326).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/326, valamint a munkakör megnevezését: csoportvezető (2019/326).

        Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A csoportvezetői megbízás kölcsönös szándék esetén meghosszabbítható. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések