Állások keresése - gazdasági vezető (igazgató) - Semmelweis Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági vezető (igazgató)

Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Szakképző Köznevelési Intézmények Főigazgatóságának Gazdasági Feladatait Ellátó Szervezeti Egység

gazdasági vezető (igazgató)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- szervezi és irányítja a Szakképző Köznevelési Intézmények Főigazgatósága alá tartozó valamennyi szervezeti egységének gazdálkodási feladatait, - költségvetési javaslat összeállítása, teljesítésének nyomon követése; - a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok szervezése, valamint a bérgazdálkodási feladatok ellátása; - a szervezet folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges gazdasági feltételek biztosítása; - a belső szabályzatok szerint pénzügyi, pénzkezelési feladatok ellátása; - a Beszerezési Szabályzat előírása szerint a beszerzési igények megvalósítása; - a beruházási, felújítási, karbantartási munkák gazdasági szempontú szakmai véleményezése; - használatában lévő eszközök nyilvántartása, azok évenkénti leltározásának szervezése, felügyelete; - mindazon irányítási és koordinálási feladatok, amelyeket az Egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzata előírnak. - intézményi belső kontrollok működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem felsőfokú szakirányú (gazdasági) végzettség,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,

        gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

        gazdálkodási területen szerzett minimum 5 éves gyakorlat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási mérlegképes vagy azzal azonos pénzügyi, számviteli képesítés,

        gazdálkodási területen szerzett vezetői gyakorlat és/vagy vezetői gazdasági koordinátor munkakörben szerzett munkatapasztalat,

        költségvetési intézményi tapasztalat,

        SAP integrált ügyviteli rendszer ismerete,

        felsőoktatási és/vagy egészségügyi intézményben szerzett munkatapasztalat,

        a vezetői beosztás ellátása során hasznosítható további szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,

        részletes szakmai önéletrajz,

        a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatása,

        szakmai program,

        a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okirat,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által vagy helyben hitelesített másolatai,

        a pályázó nyilatkozata egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti /köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

        A pályázatot 2 példányban (1 eredeti példány és 1 másolati példány) a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület).

        A pályázatot elektronikusan is meg kell küldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 117057/KEEGF/2019 , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető (igazgató).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 117057/KEEGF/2019, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető (igazgató).

        Elektronikus úton Márczi János részére a marczi.janos@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier - 2019. november 18.

        https://kozigallas.gov.hu - 2019. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezetői megbízás mellett betöltendő munkakör: ügyvivő szakértő. Amennyiben a pályázó a hatvanötödik életévét hamarabb betölti, mint ahogy a vezetői ciklus lejárna, úgy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (6) bekezdésére figyelemmel a vezetői megbízása a 65. életév betöltéséig szólhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések