Állások keresése - intézményegység-vezető - Debreceni Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményegység-vezető

Debreceni Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.02.01-2024.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Széchenyi utca 60.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményegység-vezető feladata a kollégiumi intézményegység szakszerű és törvényes vezetése a jogszabályoknak és az intézményi alapdokumentumoknak megfelelően, és döntéshozatal az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az intézményvezető munkájának támogatása, a köznevelésben használatos online rendszerek működtetése. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg, feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a nevelő oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve és a gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettség”,

        Cselekvőképesség,

        Legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Vezetői program az intézményegység-vezetői feladatok ellátására, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        A pályázó legalább 4 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével),

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        A pályázó szakmai önéletrajza,

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

        Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásku Tibor intézményvezető nyújt, a 52/412-191 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4026 Debreceni Tankerületi Központ Debrecen, Kálvin tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/082/08372/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményegység-vezető .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/082/08372/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban) zárt borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium intézményegység-vezetői beosztására". A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések