Állások keresése - Törökbálinti Városgondnokság imtézményvezető - Törökbálint Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTörökbálinti Városgondnokság imtézményvezető

Törökbálint Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Törökbálinti Városgondnokság

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01-2020.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Ellátja az intézményvezetői feladatokat, szervezi és irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony ellátását. Irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtását. Elkészíti az intézmény éves költségvetését és gondoskodik az előirányzatok jogszerű felhasználásáról. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat. Ellátja a költségvetési szerv gazdálkodásával összefüggő kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási feladatokat. Gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, műszaki szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        tizennyolcadik életév betöltése

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az intézmény alaptevékenységének megfelelő területen magasabb vezetői beosztásban eltöltött legalább 5 éves gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

        pontos, precíz munkavégzés,

        szakmai elkötelezettség,

        kiváló szervezési és koordinációs képesség, valamint együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget/képesítés igazoló bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program

        pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez- hozzájárul

        pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

        nyilatkozata arról, hogy a pályázó zárt ülésen kéri-e a pályázat megtárgyalását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kailinger Ildikó jegyző, kailinger.ildiko@torokbalint.hu nyújt, a 06/20-371-3857 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törökbálint Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/340/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Törökbálinti Városgondnokság imtézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Törökbálint Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/340/2019, valamint a munkakör megnevezését: Törökbálinti Városgondnokság imtézményvezető.

        Személyesen: , Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt a vezetői megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításán

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.torokbalint.hu - 2019. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Új jogviszony létesítése esetén 4 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalint.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések