Állások keresése - intézményvezető (magasabb vezető) - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető (magasabb vezető)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6211 Kaskantyú, III. körzet 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazott felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség: andragógus, diakónus, diplomás ápoló, egészségügyi tanár, gyógypedagógus, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus, logopédia szakirányon, gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon, gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon, gyógytornász-fizioterapeuta, humánfejlesztő, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettség, intézetvezető, konduktor, közgazdász, közigazgatás-szervező, mentálhigiénés segítő szakember, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés szakember és közösségi segítő, okleveles ápoló, okleveles egészségügyi szociális munkás, egészségügyi menedzser, okleveles egészségügyi menedzser, okleveles egészségpszichológus, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, okleveles fizioterapeuta, okleveles jogász, okleveles orvosdoktor, okleveles pasztorális tanácsadó, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, okleveles rehabilitációs szakember, okleveles szociális gazdaság szakember, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálgerontológus, teológus, okleveles társadalmi befogadás tanácsadó, szociális menedzser, szociális munkás, szociálpedagógus, szenvedélybetegek ellátása esetén addiktológiai konzultáns, viselkedéselemző,

        257/2000. (XII.26. ) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet; nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben előírt vezetőképzés teljesítését

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Mária a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság BKM-i Kirendeltségének igazgatója nyújt, a 20/2494-610 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKMK-1228-4/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKMK-1228-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

        Személyesen: Dr. Tóth Mária igazgató, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bíráló bizottság által a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2019. november 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések