Állások keresése - intézményvezető - Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések



intézményvezető

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2020.01.01-2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Maros utca 39.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos, jogszabálykövető működtetése, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, étkeztetés, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. A munkakörében ellátja az idősek nappali ellátásához kapcsolódó feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében intézményvezetői munkakörre meghatározott végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - önkormányzati intézményi vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vezetési program,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának elbírálását a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhessék, abba betekinthetnek,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szénási Hanna jegyző nyújt, a 62/520-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6931 Apátfalva, Templom utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3262/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6931 Apátfalva, Templom utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3262/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Szénási Hanna jegyző részére a apatfalva.polg@vnet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Dr. Szénási Hanna jegyző, Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Templom utca 69. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény, a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eljárási rend szerint történik. A pályázatokról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Apátfalva Község Önkormányzat honlapja (www.apatfalva.hu) - 2019. november 9.

        Apátfalvi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. november 9.

        Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ hirdetőtáblája - 2019. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 4 hónapos próbaidőt köt ki. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat kiírója biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. A kiíró a pályázati eljárás során az elbírálásig egyszer biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések