Állások keresése - egyetemi tanár - Debreceni Egyetem Rektora | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanár

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Műszaki Kar Ipari folyamatmenedzsment Intézet Műszaki Alaptárgyi Tanszékre

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Műszaki és alapozó tárgyak előadásainak és gyakorlatainak vezetése a DE Műszaki Kar mérnöki alap- és mesterképzésein, a tananyag és az oktatási módszerek fejlesztése. Kutatómunka és publikálás a műszaki tudományok és a mérnökpedagógia területén. Aktív részvétel a nemzetközi és hazai tudományos közéletben. A tanszéki oktatók és a hallgatók kutatómunkájának szakmai támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a műszaki tudományok területén szerzett diploma,

        a műszaki tudományok vagy a matematika- és számítástudományok területén szerzett doktori fokozat

        amennyiben magyar állampolgár, habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat

        egy a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből (angol) középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        tudományterületének olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki

        az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére

        idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart

        a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság aktuális szakterületre meghatározott egyetemi tanári követelményeinek való megfelelés

        doktori értekezések és/vagy sikeres kutatási pályázatok témavezetése

        tájékozottság tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről, azok továbbfejlesztése

        hazai és nemzetközi elismertség, amit a hazai és idegen nyelvű publikációk, szakkönyvek, a hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvétel is bizonyít

        önálló kutatócsoport vezetésére való képesség, iskolateremtő tevékenység folytatása

        a műszaki tudományok területén végzett kutatómunka és publikálás

        több éves tapasztalat műszaki szakmai tárgyak oktatásában a műszaki felsőoktatásban

        Maple, Matlab, LaTeX informatikai rendszerismeret

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MTA doktori cím

        tanári végzettség a műszaki képzésben oktatott tantárgyakhoz kapcsolódóan

        Labview, SPM Condmaster Ruby informatikai rendszerismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatot tartalomjegyzékkel ellátva kérjük benyújtani

        a pályázó aláírással ellátott levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott pályázati kiírásra válaszolva nyújtja be pályázatát

        aláírt, dátummal ellátott részletes szakmai munkásság/önéletrajz, amely bemutatja: a pályázat benyújtásának időpontját megelőző tíz évben végzett, lehetőleg folyamatos felsőoktatási oktatási tevékenységet, kitérve annak eredményeire és az azok elismerésére vonatkozó adatokra a (felsőoktatási tevékenységet közvetlen munkahelyi vezető által szükséges igazolni); valamint a pályázó tudományos eredményeinek és azok elismerésének bemutatása

        aláírt, dátummal ellátott maximum 3 oldalas pályázói életrajz

        mellékletként külön fájlban (csak elektronikusan) az MTMT adatbázisból letöltött publikációs lista, publikált eredmények, alkotások teljes listája az összefoglaló táblázattal, és (ha van) szakterületi táblázattal együtt, nyomtatott formában kizárólag az összefoglaló táblázat(ok) szükséges(ek)

        kiemelt eredmények, alkotások pályázat benyújtásának időpontjáig a tudományos pálya egészére vonatkozóan legfontosabbnak ítélt öt publikáció, valamint a pályázat benyújtását megelőző öt évben megjelent/elkészült művek közül legfontosabbnak ítélt öt publikáció bemutatása ezek adatainak (cím, szerzők, megjelenés helye, ideje, a kapott független hivatkozások száma közlemények szerint, illetve az alkotás adatai és visszhangja) feltüntetésével

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban kéri a pályázata értékelését (MAB útmutató V.1, V.2)

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét; szakmai díjait, szakmai tudományos munkáját, munkájára vonatkozó jövőbeni terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolata (külföldi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés hitelesített okirat másolata)

        doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését igazoló okiratok hitelesített másolata

        magyar állampolgárság esetén a habilitációt igazoló okmány hitelesített másolata, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatnak a beküldő intézmény által kiadott hitelesített igazolása

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        a pályázó hozzájárulói nyilatkozata a személyes adatok kezeléséhez, megőrzéséhez és közzétételéhez (MAB útmutató V.4)

        valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot, nyomtatott formában A4-es méretben, kétoldalasan nyomtatva, folyamatosan oldalszámozva (mellékleteket is), az egyetem rektorának címezve 4 magyar nyelvű (2 eredeti és 2 másolat) és 1 angol nyelvű példányban kérjük benyújtani a MAB útmutatásának megfelelően

        a pályázat elektronikus változatát kérjük 3 db fájlban beküldeni: egy magyar és egy angol nyelven benyújtott digitális példányt, valamint a publikációs lista és az összefoglaló táblázatok digitális példányát (a fájlok mérete egyenként 2 MB-nál nem lehet nagyobb, a teljes pályázati dokumentáció mérete összesen legfeljebb 3 MB lehet)

        belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését kabinetfőnök főigazgató végezheti

        az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók a www.mab.hu – Eljárások/ Egyetemi tanári pályázat dokumentumai (2019. szeptember 1-től) címszó alatt érhetőek el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf: 400. Rektori Hivatal, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/780-42/2019. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/780-42/2019., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu, www.eng.unideb.hu - 2019. november 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések