Állások keresése - irodavezető - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekirodavezető

Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Nemzetközi Együttműködési és Beiskolázási Iroda

irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 1-től legfeljebb 2023. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irodavezető vezeti a Nemzetközi Együttműködési és Beiskolázási Iroda tevékenységét, a beosztott munkatársak tekintetében gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt megillető hatásköröket. Az Iroda részletes feladatleírását a Szegedi Tudományegyetem központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységeinek működési rendjéről szóló 4/2019. (V.27.) sz. kancellári utasítás tartalmazza, amely megtekinthető az Egyetem honlapján (http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A pályázónak rendelkeznie kell főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, továbbá költségvetési intézményben a külföldi hallgatók beiskolázásával kapcsolatos ügyviteli folyamatokban szerzett gyakorlattal, legalább egy világnyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsgával. Pályázhatnak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók. Felsőoktatási vagy egészségügyi költségvetési intézményben szerzett vezetői tapasztalat, további bármely világnyelvből államilag elismert nyelvvizsga előnyt jelent. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben ügyvivő-szakértő, ügyintéző, szakmai szolgáltató munkakörre szóló állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.,

        A pályázatnak tartalmaznia kell: - az SZTE kancellárjának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

        - részletes szakmai önéletrajzot,

        - végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,

        - az eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        - a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység feladatellátása vonatkozásában,

        - a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

        - minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

        - nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal,

        - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE JIHF Humánpolitikai Iroda nyújt, a 62/544-007-es és 62/343-417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-197/2019. , valamint a beosztás megnevezését: irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-197/2019., valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.

        Személyesen: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Iroda, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2019. december 9-ig az SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodájára kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti nyomtatott példányban, 5 másolati példányban, továbbá 1 elektronikus példányban, mely a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban tartalmazza (CD vagy DVD adathordozón). A tisztség ellátásával kapcsolatos részletes vezetői elképzelések maximális terjedelme 5 oldal. Felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásnak határidejét követően hiánypótlásnak nincsen helye!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések