Állások keresése - egyetemi tanár - Eötvös Loránd Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Ecseri út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az autizmus pszichológiája és pedagógiája, továbbá a digitális technológiák alkalmazása a fogyatékossággal élő személyek felmérésében, támogatásában és oktatásában, valamint a humán fogyatékosságok pszichológiája és pedagógiája területén alkalmazott kutatásmódszertanok témakörében magas szintű tudományos kutatási, oktatási és szakmai munka végzése, aktív részvétel nemzetközi és hazai publikációkban és pályázatokban, együttműködés interdiszciplináris projektekben. Az egyetemi tanár az érintett tudományterületeken átfogó tudással rendelkezik, és mint ilyen a legújabb tudományos eredményekre támaszkodó előadásokat tart az alap-, mesterszakos és doktori képzésben magyar és idegen nyelven, szervezi a vizsgáztatást és végzi az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítését. Tudományos diákkörös és szakdolgozó hallgatók témavezetője, valamint a Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógiai Programjában témavezetői és oktatói tevékenységet végez, közreműködik doktori és habilitációs eljárásokban. A nevezett tudományterületen hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, tanársegédek munkáját, tudományos feladat-megoldását irányítja. Részt vállal intézeti és egyetemi szintű tudományszervezési és forrásteremtő munkákban, pályázati projektekben kutatási/szakmai megbízásokat teljesít. Kezdeményező és irányító szerepet tölt be az egyetemi és a tágabb szakmai közéletben, a tehetséggondozás területén, tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik. A pályázónak felsőoktatási intézményben legalább tizenkét év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázónak rendelkeznie kell:

        szakirányú egyetemi végzettséggel és doktori fokozattal

        habilitációval, vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal

        magas szintű idegen nyelvismerettel

        rendszeres és jelentős publikációs tevékenységgel

        hazai és/vagy nemzetközi kutatási együttműködésekben való részvétellel

        A pályázatok általános feltételei:

        minden pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, valamint az ELTE SzMSz III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében előírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréséhez szükséges követelményeknek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott felhívásra nyújtotta be pályázatát

        tartalomjegyzék

        szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva), amely bemutatja a pályázó felsőoktatási oktatási tevékenységét és tudományos eredményeit (a MAB útmutatójában részletezettek szerint)

        a pályázó nyilatkozata tudományágról, amelyben a MAB szakértői véleményezést kéri (MAB formanyomtatványon)

        MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista, összefoglaló táblázat, valamint szakterületi táblázat (utóbbi, ha van)

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez (MAB formanyomtatványon)

        mellékletekben: végzettség, tudományos fokozat (külföldön szerzett tudományos fokozat esetén annak honosítását is csatolni kell), habilitáció (más intézményben szerzett habilitáció esetén annak honosítását vagy elismerését is csatolni kell), nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző, illetve belső pályázó esetén a Dékáni Titkárság ügyintézője által hitelesített másolatát; felsőoktatási tevékenység igazolása közvetlen munkahelyi vezető által

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt külső pályázó esetén

        idézettségi jegyzéket, amelyet a pályázó szakterületén szokásos formában és saját belátása szerinti részletezettséggel állít össze

        minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelemben veendő lehet

        írásos beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek

        A pályázatot:

        négy magyar nyelvű (két eredeti és két hitelesített másolati) példányban

        egy angol nyelvű példányban papíron, továbbá

        elektronikusan egy magyar nyelvű példányban és egy angol nyelvű példányban valamint az MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista (összefoglaló táblázattal) kell benyújtani

        Az elektronikus változatban a magyar és az angol nyelvű példányt külön fájlban, kereshető pdf formátumba szerkesztve, a fájlok mérete egyenként 2 MB-nál nem lehet nagyobb, a teljes pályázati dokumentáció mérete összesen legfeljebb 3 MB lehet.

        Az egyetemi tanári pályázatot kérjük a MAB által kért formában összeállítani. Az útmutató az alábbi linken érhető el: http://www.mab.hu/web/doc/akkreditacio/ET_utmutato_20190901.pdf

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1097 Budapest, Ecseri út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BGGYK/6605/1(2019) , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BGGYK/6605/1(2019), valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Elektronikus úton Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar részére a dh@barczi.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 1097 , Ecseri út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának módja: postai úton VAGY személyesen, a pályázatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar címére történő megküldésével (1097 Budapest, Ecseri út 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BGGYK/6605/1(2019)(T-24), valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár ÉS elektronikus úton a dh@barczi.elte.hu címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések