Állások keresése - egyetemi tanár - Eötvös Loránd Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nemperturbatív, nagyenergiás elméleti fizikai kutatás, valamint az Elméleti Fizikai Tanszék oktatómunkájában való részvétel. Oktatási feladatai kiterjednek bevezető és haladó előadások tartására az elméleti fizika általános területein, mind a Fizika alapszakon, mind pedig a Fizikus mesterszakon. Ezen felül szakirányú speciális előadásokkal részt kell vennie a fizikus mesterszak részecskefizika képzésében. A graduális képzés mellett a leendő egyetemi tanár feladata lesz doktori iskolai kurzusok tartása, szakdolgozati és PhD témák meghirdetése, témavezetése, továbbá az egyetemi, a kari élettel összefüggő oktatás- és kutatásszervezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázónak rendelkeznie kell:

        szakirányú egyetemi végzettséggel és doktori fokozattal

        habilitációval, vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal

        akadémiai doktori címmel

        magas szintű idegen nyelvismerettel

        rendszeres és jelentős publikációs tevékenységgel

        hazai és nemzetközi kutatási együttműködésekben való részvétellel

        A pályázatok általános feltételei:

        minden pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, valamint az ELTE SzMSz III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében előírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréséhez szükséges követelményeknek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott felhívásra nyújtotta be pályázatát

        tartalomjegyzék

        szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva), amely bemutatja a pályázó felsőoktatási oktatási tevékenységét és tudományos eredményeit (a MAB útmutatójában részletezettek szerint)

        a pályázó nyilatkozata tudományágról, amelyben a MAB szakértői véleményezést kéri (MAB formanyomtatványon)

        MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista, összefoglaló táblázat, valamint szakterületi táblázat (utóbbi, ha van)

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez (MAB formanyomtatványon)

        mellékletekben: végzettség, tudományos fokozat (külföldön szerzett tudományos fokozat esetén annak honosítását is csatolni kell), habilitáció (más intézményben szerzett habilitáció esetén annak honosítását vagy elismerését is csatolni kell), nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző, illetve belső pályázó esetén a Dékáni Titkárság ügyintézője által hitelesített másolatát; felsőoktatási tevékenység igazolása közvetlen munkahelyi vezető által

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt külső pályázó esetén

        idézettségi jegyzéket, amelyet a pályázó szakterületén szokásos formában és saját belátása szerinti részletezettséggel állít össze

        minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelemben veendő lehet

        írásos beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek

        A pályázatot:

        négy magyar nyelvű (két eredeti és két hitelesített másolati) példányban

        egy angol nyelvű példányban papíron, továbbá

        elektronikusan egy magyar nyelvű példányban és egy angol nyelvű példányban valamint az MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista (összefoglaló táblázattal) kell benyújtani

        Az elektronikus változatban a magyar és az angol nyelvű példányt külön fájlban, kereshető pdf formátumba szerkesztve, a fájlok mérete egyenként 2 MB-nál nem lehet nagyobb, a teljes pályázati dokumentáció mérete összesen legfeljebb 3 MB lehet.

        Az egyetemi tanári pályázatot kérjük a MAB által kért formában összeállítani. Az útmutató az alábbi linken érhető el: http://www.mab.hu/web/doc/akkreditacio/ET_utmutato_20190901.pdf

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/15037/3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/15037/3/2019, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Elektronikus úton Varróné Dr. Boros Melinda, hivatalvezető részére a titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Varróné Dr. Boros Melinda, hivatalvezető, TTK Dékáni Titkárság, Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a. I. 127.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések