Állások keresése - egyetemi tanár - Eötvös Loránd Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Földrajz és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előadások és gyakorlatok tartása a geofizika, a Föld rendszerszintű működése, a Föld alakja és ennek gyakorlati alkalmazásai, így különösen a felsőgeodézia és a geoinformatika témaköreiben. Feladata a fenti területeken tananyagok készítése és fejlesztése, előadások tartása magyar és idegen nyelven, minden képzési szinten (alap-, mester és doktori képzésben). Vállaljon szerepet doktori és habilitációs eljárásokban. Irányító (szakfelelősi ill. specializáció-felelősi) szerepkör betöltése a geofizikus mesterképzés, illetve a földtudományi alapszak geofizikus specializációjának képzésében. E szakterület oktatási anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, a tantervek fejlesztése a tudományterület nemzetközi folyamatainak figyelembe vételével. A fent felsorolt tudományterületek legalább egyikén nemzetközileg elismert kutatási tevékenységgel, illetve széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezzen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázónak rendelkeznie kell:

        szakirányú egyetemi végzettséggel és doktori fokozattal

        habilitációval, vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal

        akadémiai doktori cím megléte a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, de nem feltétel

        magas szintű idegen nyelvismerettel

        rendszeres és jelentős publikációs tevékenységgel

        hazai és nemzetközi kutatási együttműködésekben való részvétellel

        A pályázatok általános feltételei:

        minden pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, valamint az ELTE SzMSz III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében előírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréséhez szükséges követelményeknek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott felhívásra nyújtotta be pályázatát

        tartalomjegyzék

        szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva), amely bemutatja a pályázó felsőoktatási oktatási tevékenységét és tudományos eredményeit (a MAB útmutatójában részletezettek szerint)

        a pályázó nyilatkozata tudományágról, amelyben a MAB szakértői véleményezést kéri (MAB formanyomtatványon)

        MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista, összefoglaló táblázat, valamint szakterületi táblázat (utóbbi, ha van)

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez (MAB formanyomtatványon)

        mellékletekben: végzettség, tudományos fokozat (külföldön szerzett tudományos fokozat esetén annak honosítását is csatolni kell), habilitáció (más intézményben szerzett habilitáció esetén annak honosítását vagy elismerését is csatolni kell), nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző, illetve belső pályázó esetén a Dékáni Titkárság ügyintézője által hitelesített másolatát; felsőoktatási tevékenység igazolása közvetlen munkahelyi vezető által

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt külső pályázó esetén

        idézettségi jegyzéket, amelyet a pályázó szakterületén szokásos formában és saját belátása szerinti részletezettséggel állít össze

        minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelemben veendő lehet

        írásos beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek

        A pályázatot:

        négy magyar nyelvű (két eredeti és két hitelesített másolati) példányban

        egy angol nyelvű példányban papíron, továbbá

        elektronikusan egy magyar nyelvű példányban és egy angol nyelvű példányban valamint az MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista (összefoglaló táblázattal) kell benyújtani

        Az elektronikus változatban a magyar és az angol nyelvű példányt külön fájlban, kereshető pdf formátumba szerkesztve, a fájlok mérete egyenként 2 MB-nál nem lehet nagyobb, a teljes pályázati dokumentáció mérete összesen legfeljebb 3 MB lehet.

        Az egyetemi tanári pályázatot kérjük a MAB által kért formában összeállítani. Az útmutató az alábbi linken érhető el: http://www.mab.hu/web/doc/akkreditacio/ET_utmutato_20190901.pdf

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/15037/1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/15037/1/2019, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Elektronikus úton Varróné Dr. Boros Melinda, hivatalvezető részére a titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Varróné Dr. Boros Melinda, hivatalvezető, TTK Dékáni Titkárság, Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a. I. 127.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések