Állások keresése - intézményvezető ( magasabb vezető) - Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető ( magasabb vezető)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 133.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődei intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdasági feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Ellátja az egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba, kisgyermeknevelő munkakörbe kinevezhető

        A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 3 év vezetői/ bölcsődevezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatokat A/4-es méretű, összefűzött, gépelt oldalak formátumban 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, amely tartalmazza az alábbiakat:

        részletes szakmai önéletrajz oklevél/bizonyítvány másolatokkal

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, valamint arról, hogy a pályázatának elbírálását zárt ülésen kéri-e

        nyilatkozat arról, hogy a (leendő) közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Titkársági Csoport nyújt, a 0623-535-710/0/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191-2/2019/HR , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető ( magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 133. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191-2/2019/HR, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető ( magasabb vezető).

        Személyesen: , Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179. I. emelet 5. ajtó .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának részvételével Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bizottságot hív össze, amely a pályázót meghallgatja. A bizottság véleményét figyelembe véve választja ki a nyertes pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budakeszi Hírmondó online - 2019. október 15.

        Budakeszi város honlapja - 2019. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések