Állások keresése - Tanszékvezető-helyettes (2019/288) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTanszékvezető-helyettes (2019/288)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Tanszékvezető-helyettes (2019/288)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányításában, szervezésében, korszerűsítésében való aktív részvétel; a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel a tanszék oktató és kutató munkájában; a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint részvétel a fejlesztési stratégiák kidolgozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, szakterületen szerzett MTA doktora, vagy PhD fokozat,

        A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel szükséges rendelkeznie.

        A pályázónak rendelkezni kell nemzetközi szakmai szervezetekben való aktív közreműködéssel is alátámasztott nemzetközi elismertséggel, valamint legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal

        Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amivel a magánszemély igazolja, hogy „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkoztatás vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Előnyben részesül az a pályázó, aki szakmai tapasztalatával a tanszéki oktatási portfólióhoz, valamint a kutatás-fejlesztési irányokhoz, kompetenciákhoz illeszkedik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai, illetőleg vezetői önéletrajz, amelynek tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását

        Annak ismertetése, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét

        Az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolata

        A pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek

        Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36-1-463-1503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/288 , valamint a beosztás megnevezését: Tanszékvezető-helyettes (2019/288).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/288, valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető-helyettes (2019/288).

        Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: VIK Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pozíció félállásban is betölthető. Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó határozatlan idejű, tanszékvezető helyettesi munkakörre szóló kinevezésére a KSZK honlapján közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések