Állások keresése - egyetemi tanár - Debreceni Egyetem Rektora | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanár

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Állam- és Jogtudományi Kar
Közigazgatási Jogi Tanszékre

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a Közigazgatási Jogi Tanszékhez kötődő oktató, nevelő, tudományos munkában. Előadások és szemináriumok jegyzése és tartása a graduális és posztgraduális oktatásban, doktori képzésben. Évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok és TDK dolgozatok témavezetése. Részvétel a tanszékhez kapcsolódó tárgyak esetében a vizsgáztatásban és záróvizsgáztatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogász végzettség ,

        egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        doktori fokozat állam- és jogtudomány tárgyköréből

        tudományterületének olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki

        az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére

        idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart

        a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság aktuális szakterületre meghatározott egyetemi tanári követelményeinek való megfelelés

        amennyiben magyar állampolgár, habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat

        doktori értekezések és/vagy sikeres kutatási pályázatok témavezetése

        tájékozottság tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről, azok továbbfejlesztése

        hazai és nemzetközi elismertség, amit a hazai és idegen nyelvű publikációk, szakkönyvek, a hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvétel is bizonyít

        önálló kutatócsoport vezetésére való képesség, iskolateremtő tevékenység

        legalább 15 év oktatói gyakorlat a közigazgatási jog tárgyköréből,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MTA doktori cím

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatot tartalomjegyzékkel ellátva kérjük benyújtani

        a pályázó aláírással ellátott levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy mely pályázati kiírásra válaszolva nyújtja be pályázatát

        a pályázó által aláírt és dátummal ellátott részletes szakmai önéletrajza, mely bemutatja a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 10 évben végzett, lehetőleg folyamatos felsőoktatási oktatási tevékenységét, kitérve annak eredményeire és az azok elismerésére vonatkozó adatokra, valamint a pályázó tudományos/művészeti eredményeit és azok elismerését (MAB útmutató III.3, IV.2, IV.3)

        (a felsőoktatási tevékenységet a közvetlen munkahelyi vezető által szükséges igazolni; a tudományos/ művészeti eredményeinek és azok elismerésének bemutatása az alábbiak szerint tartalmazza: publikált eredményeket, alkotásokat; kiemelt eredményeket, alkotásokat; összefoglaló táblázatokat; eredmények, alkotások nemzetközi visszhangját; szakmai közéleti tevékenységet)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban kéri pályázata értékelését (MAB útmutató V.1, V.2)

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét; szakmai díjait, szakmai tudományos munkáját, munkájára vonatkozó jövőbeni terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

        végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolata (külföldi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés hitelesített okirat másolata)

        doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését igazoló oklevél hitelesített másolata

        tudományos cím (amennyiben rendelkezik vele) – tudomány(ok) kandidátusa, tudomány(ok) doktora, MTA doktora, külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat – megszerzését igazoló oklevél hitelesített másolata

        magyar állampolgárság esetén a habilitációt igazoló okmány hitelesített másolata, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatnak a beküldő intézmény által kiadott hitelesített igazolása (ha külföldi vagy kettős állampolgár, az intézmény vezetője által kiállított nyilatkozat, ami igazolja, hogy a pályázó rendelkezik a habilitációval egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal)

        mellékletként külön fájlban (csak elektronikusan) az MTMT-ből letöltve a szakmai tudományos publikációinak, illetve alkotásainak teljes listája az összefoglaló táblázattal, és (ha van) a szakterületi táblázattal együtt. Nyomtatott formában kizárólag az összefoglaló táblázat(ok) szükséges(ek)!

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételhez (MAB útmutató V.4. szerint)

        valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot, nyomtatott formában A/4-es méretben (folyamatosan oldalszámozva a mellékletek is, mindkét oldalra nyomtatva, minden példányt példányonként összefűzve) az egyetem rektorának címezve 4 magyar nyelvű (2 eredeti és 2 másolat) és 1 angol nyelvű eredeti példányban kérjük benyújtani a MAB útmutatásának megfelelően

        a pályázat elektronikus változatát (CD-n vagy DVD-n) 3 db fájlban, egyenként legfeljebb 2 MB-nál nem nagyobb pdf fájlba – külön-külön szerkesztve a magyar nyelvű, az angol nyelvű pályázati anyag és az MTMT lista (az összefoglaló táblázatokkal együtt) – kérjük beküldeni (a fájlok mérete összesen nem haladhatja meg a 3 MB-ot)

        belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését kabinetfőnök főigazgató végezheti

        az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók a www.mab.hu - Beadványok - egyetemi tanári pályázat - ET bírálati szempontok (2019. szeptember 1-től), az ET bírálati lapok (2019. szeptember 1-től), valamint az ET nyilatkozatok, igazolások címszó alatt érhetők el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. Rektori - Kancellári Kabinet . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/780-27/2019. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/780-27/2019. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2019. október 15.

        https://kozigallas.gov.hu - 2019. október 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések