Állások keresése - általános tanszékvezető helyettes - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekáltalános tanszékvezető helyettes

Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Földtani és Őslénytani Tanszék

általános tanszékvezető helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. december 1-től legfeljebb 2023. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó tanszékvezető helyettes feladata a tanszékvezető munkájának segítése a tanszék oktató, tudományos és adminisztrációs tevékenységének szervezésében, irányításában és ellenőrzésében. Képviselnie kell az egységet az egyetem/kar/intézet különböző fórumain.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,  A pályázónak rendelkeznie kell, szakirányú egyetemi oklevéllel  Pályázhatnak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók-kutatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezető-helyettesi beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben egyetemi oktatói állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezető-helyettesi megbízásnak.  A pályázathoz mellékelni kell:  pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról – dékáni hatáskör),  részletes szakmai önéletrajzot,  az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,  végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat, tudományos cím megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,  a vezető-helyettesi elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység és feladatkör vonatkozásában,  linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu),  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűntettesek nyilvántartása, a foglalkozástól és a közügyektől eltiltás kérdéseiről,  minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,  nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal,  hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik. ,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE TTIK Dékáni Hivatal nyújt, a 62/544-168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/2019. , valamint a beosztás megnevezését: általános tanszékvezető helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/2019., valamint a munkakör megnevezését: általános tanszékvezető helyettes.

        Személyesen: SZTE TTIK Dékáni Hivatal, Csongrád megye, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. magasföldszint 10..

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE TTIK honlapja - 2019. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti, papír alapú példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt 1 elektronikus példányban (szkennelve, pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón) kell benyújtani. A szakmai adatlap letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.sci.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések