Állások keresése - oktatási intézetigazgató-helyettes (2019/282) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekoktatási intézetigazgató-helyettes (2019/282)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi Kar
Matematika Intézet

oktatási intézetigazgató-helyettes (2019/282)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, minimum 3 év, de legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 1. H épület

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézetigazgató helyettesítése és az Intézet képviselete oktatási ügyekben az igazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén; az Intézet oktatási feladatainak koordinálása; döntés-előkészítés, konzultációk az oktatással kapcsolatos stratégiai kérdésekben, új képzési formák kidolgozásában; az Intézet oktatásának minőségbiztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. és a BME Szervezeti és Működési Rendje és az annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/MSc, vagy ezzel egyenértékű végzettség,

        A pályázónak több éves, felsőoktatásban szerzett oktatói és vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie.

        Elvárás a matematika valamely területén szerzett PhD fokozat.

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

        Az oktatási intézetigazgató-helyettes munkakör betöltéséhez a BME-vel fennálló teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony szükséges legalább egyetemi docens munkakörben.

        Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban jelenleg nem álló pályázó határozatlan idejű, teljes munkaidős oktatási intézetigazgató-helyettes munkakörre szóló kinevezésére a közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása.

        Az oktatási szervezeti egység vezetői beosztás ellátásával történő megbízásokra a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.), valamint a BME Szervezeti és Működési Rendje és az annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását; korábbi szakmai, illetőleg oktatási, kutatási-tudományos vagy művészeti munkáját, hazai és nemzetközi tudományos és szakmai szervezetekben végzett munkáját, valamint a nemzetközi tudományos életben való részvételét összefoglaló ismertetést

        A maximum 10 legfontosabb publikációjának, tudományos munkájának jegyzéke

        Publikációs és hivatkozási jegyzékének MTMT elérhetősége

        Az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá a vonatkozó jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolata, illetve az arra való utalást, hogy a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket a BME-hez már korábban benyújtott, ott fellelhetők és érvényesnek tekinthetők.

        A be nem nyújtott iratok esetén erre a körülményre utalni kell, és meg kell jelölni, hogy a be nem nyújtott irat a BME melyik szervezeti egységénél lelhető fel.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a BME szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén

        Nyilatkozat arról, hogy a vezető-helyettesi megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a vezető-helyettesi megbízás hatályba lépését követően – 10 napon belül eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adamis Viktória hivatalvezető nyújt, a +36-1/463-3758 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/282 , valamint a beosztás megnevezését: oktatási intézetigazgató-helyettes (2019/282).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/282, valamint a munkakör megnevezését: oktatási intézetigazgató-helyettes (2019/282).

        Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: TTK Dékáni Hivatal, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 18. ajtó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A BME Humánpolitikai Szabályzatában és a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        www.ttk.bme.hu

        www.math.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 1 eredeti nyomtatott példányban szíveskedjenek benyújtani, valamint elektronikusan az adamisviki@ttdh.bme.hu e-mail címre is szíveskedjenek elküldeni. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések