Állások keresése - egyetemi tanár (2019/281) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanár (2019/281)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi Kar
Nukleáris Technikai Intézet, Nukleáris Technika Tanszék

egyetemi tanár (2019/281)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R épület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár vegyen részt aktívan a fizikus és energetikai mérnök szakok oktatásában. Fejlessze tovább és oktassa a fúziós plazmafizika és fúziós technológia területekhez kapcsolódó tantárgyakat magyar és angol nyelven. Vegyen részt külföldi előadók által tartott nemzetközi kurzusok szervezésében, az ezekhez kapcsolódó pályázatok lebonyolításában. Fejlessze a szakterületén az NTI nemzetközi oktatási kapcsolatait, különös tekintettel a regionális együttműködésekre. A jelölt vegyen részt tudományos kutatási, valamint oktatási pályázatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) törvény végrehajtásáról rendelkező 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, doktori fokozat, habilitáció, MTA doktora tudományos cím.,

        Azokkal szemben, akik (állampolgárságtól függetlenül) tartós (legalább 5 éves) külföldi alkalmazás közben vagy utána 2 éven belül nyújtanak be pályázatot, az MTA doktora cím helyett az MTA doktori címmel egyenértékű tudományos vagy alkotó teljesítmény az elvárás.

        A BME Doktori és Habilitációs Szabályzat 7. § (7) és (8) bekezdésében megfogalmazott feltétel:

        Az EHBDT (Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács) véleményezi az egyetemi tanári pályázatokat a Szenátus részére.

        Az egyetemi tanári pályázatot véleményező eljárásban az EHBDT a jelölt tudományos munkásságát megfelelőnek tekinti, amennyiben a jelölt a pályázat benyújtásától számított 5 éven belül MTA doktora címet szerzett a pályázat tudományágában. Az egyetemi tanári pályázatot az EHBDT elutasítja, ha a jelölt nem teljesíti a pályázat benyújtásakor elvárt habilitációs követelményeket.

        A Magyar Akkreditációs Bizottság formai feltételei elérhetők a www.mab.hu internet címen a beadványok → egyetemi tanári pályázat úton. A MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani.

        A pályázó rendelkezzen nemzetközi szintű elismertséggel és tapasztalattal fúziós plazmafizika területén.

        A pályázóval szemben elvárt követelmény, hogy legyen legalább 20 éves kutatási és legalább 5 éves egyetemi oktatási tapasztalata a fúziós plazmafizika és/vagy fúziós technológia területen.

        Rendelkezzen előadói és tárgyalóképes angol nyelvtudással és MTA doktora fokozattal a fizika tudományokban.

        Követelmény a legalább középfokú C típusú nyelvvizsga.

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Előnyt jelent oktatási témában megjelent publikáció vagy jegyzet, valamint a kiemelkedő publikációs tevékenység idegen nyelven.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó személyi adatai mellett a képzést, tudományos fokozatait, címeit, a jelenlegi és korábbi munkahelyek és beosztások megnevezését dátummal ellátva, jelentősebb külföldi tanulmányutak/ösztöndíjakat, szakmai testületekben való részvételét, illetve díjakat elismeréseket

        Oktatási tevékenység kifejtése, amelyben a pályázó részletezi:

        Oktatott tárgyak (hazai és/vagy külföldi felsőoktatási intézményekben), tantárgyfejlesztés, oktatásszervezés, vezetői tapasztalat, TDK, szakdolgozat/diplomamunka témavezetése, doktori témavezetés, fokozatot szerzett hallgatók (www.doktori.hu link megadásával), iskolateremtő hatás bemutatása kiemelkedő szakmai eredményeket elérő tanítványok megnevezésével

        A felsőoktatási teljesítmény eredményeinek és elismertségének MAB szempontok szerinti bemutatása (pl. hallgatói véleményezések, közvetlen munkahelyi vezető értékelése)

        Kutatási tevékenység kifejtése, melyben a pályázó részletezi:

        Tudományág megnevezése, kutatási területek, témavezetőként irányított kutatási pályázatok / ipari szerződések (dátum: -tól -ig, támogatási/szerződési összeg nyilvánosságra hozható adata), a pályázó vezetésével folyamatosan és eredményesen teljesítő, munkatársi kör vagy kutatócsoport eredményeinek bemutatása (honlapok megadása), tudományos közleményeinek MTMT linkje

        5+5 kiemelt publikáció listája (a teljes munkásság legfontosabbnak ítélt 5 publikációja + a pályázat benyújtását megelőző öt évben megjelent további 5 kiemelt publikáció)

        A pályázati kiírásban megnevezett egyetemi tanári munkakörre vonatkozó tervek, megvalósításukra vonatkozó elképzelések

        Felsőoktatási tevékenység igazolása közvetlen munkahelyi vezető által

        Doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését igazoló okmány (közjegyzővel hitelesített másolat)

        Habilitációt igazoló okmány másolat, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatnak igazolása (közjegyzővel hitelesített másolat)

        Az MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista, összefoglaló táblázat és szakterületi táblázat (nyomtatva és kereshető pdf formátumban)

        Három, a pályázó szakterületén dolgozó nemzetközileg elismert szakember megnevezése, akiket a döntéshozók figyelembe vehetnek a pályázó tudományos munkájának referálására felkért személyek kiválasztásánál (a megnevezettek közül legalább egy külföldi kell, hogy legyen, és legfeljebb egyikük állhat közalkalmazotti jogviszonyban a BME-vel)

        Egy, a pályázat véleményezési eljárása során megtartandó, 45 perces nyilvános szakmai előadás címét és rövid kivonata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fent összeférhetetlenségi ok (BME Humánpolitikai Szabályzat 29.§)

        A jogszabály alapján adományozott művészeti díj okmányáról készült másolat [NFtv.101.§(9)]

        Egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány, külföldi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata (közjegyzővel hitelesített másolat)

        Idegennyelv-tudást tanúsító okiratok (közjegyzővel hitelesített másolat)

        A pályázó aláírással ellátott levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott felsőoktatási intézmény mely pályázati kiírására válaszolva nyújtja be pályázatát (aláírt nyilatkozat, valamint szkennelt pdf)

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban kéri pályázata értékelését (aláírt MAB formanyomtatvány, és szkennelt pdf)

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez és a jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéhez (aláírt MAB formanyomtatvány, és szkennelt pdf)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/281 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár (2019/281).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/281, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár (2019/281).

        Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: TTK Dékáni Hivatal, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 18. ajtó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi tanári kinevezésre az Nftv.-ben meghatározott feltételek szerint, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu). Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás további feltétele, hogy az érintettet a köztársasági elnök az egyetemi tanári munkakör betöltéséhez szükséges munkaköri címről hozott döntésével kinevezze, vagy az érintett ilyen kinevezéssel, ill. munkaköri címmel már rendelkezzen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó által aláírt pályázatot kétoldalasan A4-es méretben nyomtatott formában, öt magyar és három angol nyelvű összefűzött példányban, valamint elektronikusan szkennelt pdf és kereshető pdf formában kell benyújtani. A MAB által kért összefűzött példányok beküldését, valamint a magyar és angol nyelvű digitális példány feltöltését a MAB TIR rendszerébe a BME intézményi felelőse végzi. A teljes pályázati anyagot a nyilatkozatokkal együtt elektronikus úton a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címre is be kell küldeni. Az elektronikus formában kért pályázati anyagokat az egyetemi adatbázisba kell feltölteni (belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal ad) Az eredeti, papír alapon kért dokumentumokat a Természettudományi Kar Dékáni Hivatalába kell leadni (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K ép. I. emelet 18. ajtó). A jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések