Állások keresése - tanszékvezető - Semmelweis Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezető

Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar, Bioinformatika Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Tanszék működésével kapcsolatos irányítási feladatok ellátása, • a graduális és posztgraduális oktatási és a tudományos-innovációs munka szervezése és irányítása, nemzetközi szakmai kapcsolatok építése, • az Egyetem belső szabályozó dokumentumaiban meghatározottak szerint munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben etikai eljárás nem volt folyamatban (illetve, amennyiben volt, akkor annak határozata szerint nem követett el etikailag kifogásolható cselekedetet),

        tudományos fokozat, ami lehet:

        o doktori (PhD) fokozat,

        o a tudomány(ok) kandidátusa,

        o a tudomány(ok) doktora,

        o külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

        legalább 10 éves dokumentált és folyamatos oktatói múlt a felsőoktatás területén,

        legalább egy világnyelven való előadóképesség mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy teljes tematikai spektrumában,

        a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére való alkalmasság,

        hazai és nemzetközi szintű, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetője vagy résztvevője,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség (vagyonnyilatkozatot a vezetői megbízás elnyerése esetén szükséges tenni!),

        amennyiben a pályázó nem rendelkezik egyetemi tanári munkaköri címmel vagy a Semmelweis Egyetemen egyetemi docensi munkakörben betöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, akkor meg kell felelnie az egyetemi docensi munkakör betöltésére előírt törvényi és speciális egyetemi feltételeknek. A docensi munkakörben történő foglalkoztatásra vonatkozó követelményeket az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        habilitáció,

        a bioinformatika területén szerzett kutatási tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        a pályázó szakmai önéletrajzát,

        eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését, vagy vezetői beszámolóját,

        vezetői programját,

        idegennyelv-tudás és jelentősebb tanulmányút feltüntetését,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat (helyben) hiteles másolatát,

        kérdőívet az igazgatói/tanszékvezetői pályázatok elbírálásának szempontjaihoz (letölthető a http://semmelweis.hu/human weboldalról),

        az MTMT rendszerből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot (csak elektronikusan!). (A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.)

        Az egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben etikai eljárás nem volt folyamatban (illetve, amennyiben volt, akkor annak határozata szerint nem követett el etikailag kifogásolható cselekedetet).

        Az önéletrajzot, az eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munka ismertetését és a vezetői programot elektronikus formában is be kell nyújtani CD/DVD lemezen, vagy elektronikus levél csatolmányban (e-mail cím: marczi.janos@semmelweis-univ.hu), 1 példányban.

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, 2 külön példányban (mellékelve a CD/DVD lemezen benyújtandó anyagot 1 példányban, vagy elektronikus levélben megküldve) az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 3-as szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100838/KEEGF/2019 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100838/KEEGF/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

        Elektronikus úton Márczi János részére a marczi.janos@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. október 13.

        https://kozigallas.gov.hu - 2019. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezetői megbízás mellett betöltendő munkakör: egyetemi docens vagy egyetemi tanár. Amennyiben a pályázó a hatvanötödik életévét hamarabb betölti, mint ahogy a vezetői ciklus lejárna, úgy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (6) bekezdésére figyelemmel a vezetői megbízása a 65. életév betöltéséig szólhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések