Állások keresése - egyetemi tanár - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Kar Folyamatmérnöki Intézet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Moszkvai krt. 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata tantermi előadások, szemináriumok/gyakorlatok és konzultációk tartása Műszaki kémia, Víztisztítási műveletek, Gáztisztítási műveletek, Műszaki áramlástan, hőtan és anyagtranszport tantárgyak tekintetében. A nem tantermi oktatói munkában való részvétel, a hallgatók, a tanársegédek, az adjunktusok tanulmányi, tudományos munkájának irányítása, tudományos diákköri munkák témavezetése, tehetséggondozás, doktori témavezetés. További feladata a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, záróvizsgáztatásban, diplomavédésen, doktori szigorlatokon, tantárgyi vizsgákon való részvétel, az általa oktatott tárgyak rendszeres fejlesztése, új tárgyakra tantárgyi programok kidolgozása, önálló tudományos-alkotó munka végzése, pályázati tevékenység folytatása, kutatócsoport vezetése, részvétel a Kar kutató munkájában, valamint a hazai és nemzetközi kutatási együttműködésekben, részvétel tudományos publikációk készítésében, és közreadásában bel- és külföldi folyóiratokban és tudományos tanácskozásokon, együttműködés hazai és nemzetközi felsőoktatási és kutatási intézetekkel, a fiatal oktatók, kutatók kapcsolatteremtésének segítése. Igény szerint részvétel a tudományos minősítésben és habilitáltatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell okleveles fizika-kémia szakos középiskolai tanári diplomával, PhD tudományos fokozattal és habilitációval, angol nyelvből középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával, legalább 10 éves felsőoktatásban szerzett oktatási gyakorlattal, széleskörű hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel, valamint széleskörű szakmai-közéleti és pályázati tevékenységgel. A pályázónak magas szintű szakmai ismeretekkel és dokumentált kutatási eredményekkel kell rendelkeznie a környezet- és agrárműszaki tudományok területén. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent további idegen nyelv legalább középfokú ismerete.,

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        (1) tartalomjegyzéket;

        (2) az SZTE rektorának címezve a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az adott pályázati kiírásra történő jelentkezéséről, valamint rövid, összefoglaló válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

        (3) részletes szakmai önéletrajzot a MAB egyetemi tanári pályázatok összeállításával és értékelésével kapcsolatos, hatályos útmutatója szerint összeállítva;

        (4) linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        (5) teljes publikációs listát - az MTMT-ből letöltve -, a szakmai tudományos publikációinak, műszaki, művészi, feltalálói stb. alkotásainak teljes listáját a közlemények megjelenési nyelvén,

        (6) külön kiemelve a teljes tudományos/művészi pálya egészére vonatkozóan a legfontosabbnak ítélt öt publikáció/művészi alkotás, valamint a pályázat benyújtását megelőző öt évben (művészeti alkotás esetében tíz évben) megjelent/elkészült művek közül a legfontosabbnak ítélt további öt publikáció/művészeti alkotás bemutatása ezek adatainak feltüntetésével;

        (7) összefoglaló táblázatok: az alkotások (teljes pálya és kiemelt alkotások) közhiteles adatbázisban (MTMT) elérhető adatainak bemutatása összefoglaló táblázattal, szakterületi táblázattal (ha ilyen van);

        (8) nyomtatott formában hivatkozási jegyzéket;

        (9) esetlegesen kiegészítve a jegyzéket és a hivatkozási adatokat bemutató saját honlap elérhetőségével;

        (10) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó mely tudományág(ak)ban fejtette ki eddigi tudományos tevékenységét, és mely tudományterületen, azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban kéri a pályázat értékelését;

        (11) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik (a teljes példány és a MAB-hoz megküldendő példány eltérő nyilatkozatot tartalmaz);

        (12) nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal (a teljes példány és a MAB-hoz megküldendő példány eltérő nyilatkozatot tartalmaz);

        (13) az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot: 1. egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését vagy honosítását tanúsító határozat), 2. egyéb diploma (ha a pályázó rendelkezik vele), 3. szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat, 4. tudományos fokozat, (PHD, DLA, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és idehaza honosított tudományos fokozat), 5. habilitációs oklevél, 6. és nyelvvizsga bizonyítvány;

        (14) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

        (15) minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        (16) rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

        (17) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagról készült MAB határozatot az Egyetemi Tudományos Tanács tagjai teljes terjedelmében megismerhetik;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE JIHF Humánpolitikai Iroda nyújt, a 62/544-007-es és 62/343-417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-169/2019. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-169/2019., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Személyesen: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Iroda, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázatot magyar nyelven és az (1)-(11) pontban foglaltakat angol nyelven is be kell nyújtani. Az egyes részekre vonatkozó fordítási kötelezettség a MAB útmutatójában található meg részletesen. A pályázatot 1 teljes eredeti, 7 teljes másolati, továbbá a MAB útmutatójában foglalt elvárások szerint összeállított 2 magyar nyelvű és 1 angol nyelvű példányban kell benyújtani. A pályázatokat CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozóra rögzített, elektronikus formában is be kell nyújtani: 1. db CD-ROM / DVD-ROM, amely kizárólag a teljes példányt tartalmazza, továbbá 1. db CD-ROM / DVD-ROM, amely kereshető pdf formátumban a MAB útmutatójában foglalt elvárások szerint összeállított magyar és az angol nyelvű példányokat tartalmazza (külön fájlban szerepeljen a magyar nyelvű példány, az angol nyelvű példány és publikációs lista). A fájlok mérete egyenként 2 MB-nál nem lehet nagyobb, a teljes pályázati dokumentáció mérete legfeljebb 3 MB lehet (kivéve a művészeti területet). A példányokat a Szegedi Tudományegyetem Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodájára (6720 Szeged Dugonics tér 13.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázatnak meg kell felelnie a MAB útmutatójában közzétett tartalmi és formai feltételeknek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések