Állások keresése - egyetemi tanár - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszeranalitikai Intézet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Somogyi u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a SZTE Gyógyszeranalitikai Intézet által oktatott Gyógyszeranalízis és Szervetlen kémia c. tárgy oktatása gyógyszerészhallgatók számára magyar és angol nyelven, tantermi előadások, konzultációk tartása, vizsgáztatás illetve a tárgyak koordinálása és tartalmi, módszertani fejlesztése; tudományos diákköri dolgozatok és diplomamunkák témavezetése; részvétel a kari doktori iskola munkájában: PhD hallgatók témavezetése, oktatása; eredményes tudományos kutatómunka végzése, önálló kutatócsoport munkájának irányítása; sikeres pályázati tevékenység folytatása; nemzetközi és hazai kooperációk kiépítése, meglévő együttműködések erősítése; tevékeny részvétel az Egyetem és a Kar közéletében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell gyógyszerész vagy vegyész végzettséggel, doktori (PhD) fokozattal, MTA doktora címmel kémia tudományterületen, habilitációval kémia- vagy gyógyszerésztudomány tudományágban, angol nyelvből legalább középfokú nyelvismerettel valamint legalább 10 éves szakmai gyakorlattal. Legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; rendelkezzen hazai és nemzetközi elismertséggel, amit a hazai és külföldi publikációk, a rájuk való hivatkozások, valamint a hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvétel bizonyítanak.,

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        (1) tartalomjegyzéket;

        (2) az SZTE rektorának címezve a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az adott pályázati kiírásra történő jelentkezéséről, valamint rövid, összefoglaló válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

        (3) részletes szakmai önéletrajzot a MAB egyetemi tanári pályázatok összeállításával és értékelésével kapcsolatos, hatályos útmutatója szerint összeállítva;

        (4) linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        (5) teljes publikációs listát - az MTMT-ből letöltve -, a szakmai tudományos publikációinak, műszaki, művészi, feltalálói stb. alkotásainak teljes listáját a közlemények megjelenési nyelvén,

        (6) külön kiemelve a teljes tudományos/művészi pálya egészére vonatkozóan a legfontosabbnak ítélt öt publikáció/művészi alkotás, valamint a pályázat benyújtását megelőző öt évben (művészeti alkotás esetében tíz évben) megjelent/elkészült művek közül a legfontosabbnak ítélt további öt publikáció/művészeti alkotás bemutatása ezek adatainak feltüntetésével;

        (7) összefoglaló táblázatok: az alkotások (teljes pálya és kiemelt alkotások) közhiteles adatbázisban (MTMT) elérhető adatainak bemutatása összefoglaló táblázattal, szakterületi táblázattal (ha ilyen van);

        (8) nyomtatott formában hivatkozási jegyzéket;

        (9) esetlegesen kiegészítve a jegyzéket és a hivatkozási adatokat bemutató saját honlap elérhetőségével;

        (10) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó mely tudományág(ak)ban fejtette ki eddigi tudományos tevékenységét, és mely tudományterületen, azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban kéri a pályázat értékelését;

        (11) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik (a teljes példány és a MAB-hoz megküldendő példány eltérő nyilatkozatot tartalmaz);

        (12) nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal (a teljes példány és a MAB-hoz megküldendő példány eltérő nyilatkozatot tartalmaz);

        (13) az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot: 1. egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését vagy honosítását tanúsító határozat), 2. egyéb diploma (ha a pályázó rendelkezik vele), 3. szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat, 4. tudományos fokozat, (PHD, DLA, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és idehaza honosított tudományos fokozat),

        5. habilitációs oklevél, 6. MTA doktora tudományos címet tanúsító oklevél, 7. és nyelvvizsga bizonyítvány;

        (14) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

        (15) minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        (16) rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

        (17) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagról készült MAB határozatot az Egyetemi Tudományos Tanács tagjai teljes terjedelmében megismerhetik;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE JIHF Humánpolitikai Iroda nyújt, a 62/544-007-es és 62/343-417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-165/2019. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-165/2019., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Személyesen: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Iroda, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázatot magyar nyelven és az (1)-(11) pontban foglaltakat angol nyelven is be kell nyújtani. Az egyes részekre vonatkozó fordítási kötelezettség a MAB útmutatójában található meg részletesen. A pályázatot 1 teljes eredeti, 7 teljes másolati, továbbá a MAB útmutatójában foglalt elvárások szerint összeállított 2 magyar nyelvű és 1 angol nyelvű példányban kell benyújtani. A pályázatokat CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozóra rögzített, elektronikus formában is be kell nyújtani: 1. db CD-ROM / DVD-ROM, amely kizárólag a teljes példányt tartalmazza, továbbá 1. db CD-ROM / DVD-ROM, amely kereshető pdf formátumban a MAB útmutatójában foglalt elvárások szerint összeállított magyar és az angol nyelvű példányokat tartalmazza (külön fájlban szerepeljen a magyar nyelvű példány, az angol nyelvű példány és a publikációs lista). A fájlok mérete egyenként 2 MB-nál nem lehet nagyobb, a teljes pályázati dokumentáció mérete legfeljebb 3 MB lehet (kivéve a művészeti területet). A példányokat a Szegedi Tudományegyetem Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodájára (6720 Szeged Dugonics tér 13.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázatnak meg kell felelnie a MAB útmutatójában közzétett tartalmi és formai feltételeknek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések