Állások keresése - egyetemi tanár - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Történeti Intézet Régészeti Tanszék

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Kárpát-medence 9-11. századi régészeti emlékeinek nemzetközi színvonalú oktatása és kutatása, a témával kapcsolatos BA és PhD kurzusok tartása, PhD dolgozatok vezetése, valamint a “Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei” c. monográfiasorozat szerkesztése, továbbá részt kell vennie az egyetemi doktori képzésben is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal és habilitációval a régészet területén, valamint legalább 10 éves felsőoktatási szakmai gyakorlattal, doktori (PhD) témavezetői gyakorlattal, széleskörű hazai és nemzetközi (magyar és idegen nyelvű) publikációs tevékenységgel, tudományszervezési gyakorlattal, illetve legyen képes előadások tartására idegen nyelven is. Előnyt jelent az MTA Doktora tudományos cím elnyeréséhez szükséges, igazolt habitus vizsgálat.,

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        (1) tartalomjegyzéket;

        (2) az SZTE rektorának címezve a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az adott pályázati kiírásra történő jelentkezéséről, valamint rövid, összefoglaló válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

        (3) részletes szakmai önéletrajzot a MAB egyetemi tanári pályázatok összeállításával és értékelésével kapcsolatos, hatályos útmutatója szerint összeállítva;

        (4) linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        (5) teljes publikációs listát - az MTMT-ből letöltve -, a szakmai tudományos publikációinak, műszaki, művészi, feltalálói stb. alkotásainak teljes listáját a közlemények megjelenési nyelvén,

        (6) külön kiemelve a teljes tudományos/művészi pálya egészére vonatkozóan a legfontosabbnak ítélt öt publikáció/művészi alkotás, valamint a pályázat benyújtását megelőző öt évben (művészeti alkotás esetében tíz évben) megjelent/elkészült művek közül a legfontosabbnak ítélt további öt publikáció/művészeti alkotás bemutatása ezek adatainak feltüntetésével;

        (7) összefoglaló táblázatok: az alkotások (teljes pálya és kiemelt alkotások) közhiteles adatbázisban (MTMT) elérhető adatainak bemutatása összefoglaló táblázattal, szakterületi táblázattal (ha ilyen van);

        (8) nyomtatott formában hivatkozási jegyzéket;

        (9) esetlegesen kiegészítve a jegyzéket és a hivatkozási adatokat bemutató saját honlap elérhetőségével;

        (10) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó mely tudományág(ak)ban fejtette ki eddigi tudományos tevékenységét, és mely tudományterületen, azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban kéri a pályázat értékelését;

        (11) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik (a teljes példány és a MAB-hoz megküldendő példány eltérő nyilatkozatot tartalmaz);

        (12) nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal (a teljes példány és a MAB-hoz megküldendő példány eltérő nyilatkozatot tartalmaz);

        (13) az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot: 1. egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését vagy honosítását tanúsító határozat), 2. egyéb diploma (ha a pályázó rendelkezik vele), 3. szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat, 4. tudományos fokozat, (PHD, DLA, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és idehaza honosított tudományos fokozat), 5. habilitációs oklevél, 6. és nyelvvizsga bizonyítvány;

        (14) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

        (15) minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        (16) rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

        (17) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagról készült MAB határozatot az Egyetemi Tudományos Tanács tagjai teljes terjedelmében megismerhetik;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE JIHF Humánpolitikai Iroda nyújt, a 62/544-007-es és 62/343-417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-164/2019. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-164/2019., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Személyesen: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Iroda, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázatot magyar nyelven és az (1)-(11) pontban foglaltakat angol nyelven is be kell nyújtani. Az egyes részekre vonatkozó fordítási kötelezettség a MAB útmutatójában található meg részletesen. A pályázatot 1 teljes eredeti, 7 teljes másolati, továbbá a MAB útmutatójában foglalt elvárások szerint összeállított 2 magyar nyelvű és 1 angol nyelvű példányban kell benyújtani. A pályázatokat CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozóra rögzített, elektronikus formában is be kell nyújtani: 1. db CD-ROM / DVD-ROM, amely kizárólag a teljes példányt tartalmazza, továbbá 1. db CD-ROM / DVD-ROM, amely kereshető pdf formátumban a MAB útmutatójában foglalt elvárások szerint összeállított magyar és az angol nyelvű példányokat tartalmazza (külön fájlban szerepeljen a magyar nyelvű példány, az angol nyelvű példány és a publikációs lista). A fájlok mérete egyenként 2 MB-nál nem lehet nagyobb, a teljes pályázati dokumentáció mérete legfeljebb 3 MB lehet (kivéve a művészeti területet). A példányokat a Szegedi Tudományegyetem Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodájára (6720 Szeged Dugonics tér 13.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázatnak meg kell felelnie a MAB útmutatójában közzétett tartalmi és formai feltételeknek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések