Állások keresése - igazgató - Albertirsa Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Albertirsa Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.03.01-2025.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 85.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtáros, illetve művelődésszervező munkaköri feladatai mellett, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F §-ában foglaltak alapján az integrált kulturális intézmény egyszemélyi felelős vezetője, jogszabályban, alapító okiratban, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, szakszerű és törvényes működtetéséért. Felelős a közművelődési, nyilvános könyvtári, közgyűjteményi feladatok ellátásáért. Feladata a városban megrendezésre kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése. Munkáltatói jogkört gyakorol, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú közművelődési vagy könyvtárosi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § vagy a 6/B. § rendelkezései szerint, figyelemmel a rendelet 6/F. §-ában foglaltakra,,

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat a végzettségének és szakképzettségének megfelelő munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,

        magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        kiemelkedő szakmai gyakorlatot vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata (az eredeti okiratokat személyes meghallgatáskor be kell mutatni),

        szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők és az elbíráló testület tagjai részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

        nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja,

        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozaté-tételi kötelezettséget teljesíti, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.

        szakmai program, vezetői elképzelések,

        a 150/1992. (X.20.) Korm. rendelet 6/G § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása, vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja,

        büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az eljárást megindította,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas László polgármester nyújt, a 53 570 053 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1698/2019. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1698/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Fazekas László, Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázat nyerteséről az Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.albertirsa.hu - 2019. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt megismerhessék.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések