Állások keresése - intézményvezető - Piliscsaba Város Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Piliscsaba Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Piliscsaba Művelődési Információs Központ és Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2081 Piliscsaba, Templom tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása.A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy

        nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú végzettséggel

        szakirányú - legalább 5 év szakmai tapasztalat,

        közművelődési intézményben, vagy könyvtárban, vagy múzeumban szerzett legalább 1 éves vezetői gyakorlat

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        integrált közművelődési intézményben szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat,

        150/1992. (XII.20) kormányrendelet 6/G. § (2) bekezdésében foglalt integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás, vagy azzal megegyező képzés megléte,

        német és/vagy angol nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,

        pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről és arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró ok

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és a jogszabályban meghatározott véleményezők részére történő továbbításához hozzájárul

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a munkakör betöltéséhez szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik

        amennyiben pályázatának tárgyalása során zárt képviselő-testületi ülés tartását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozat

        szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi iratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Piliscsaba Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6786/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Piliscsaba Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6786/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

és

        Elektronikus úton Robotka Szilvia részére a humaneroforras@piliscsaba.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Piliscsaba Város polgármestere részére , Pest megye, 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál út 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja hiánytalanul, aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában érvénytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Piliscsabai Polgár 2019. novemberi lapszám

        www.piliscsaba.hu 2019. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 3 példányban kell nyomtatott formában benyújtani és a humaneroforras@piliscsaba.hu e-mail címre elküldeni. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.piliscsaba.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések