Állások keresése - intézményvezető munkakör magasabb vezetői megbízás - Ruzsa Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető munkakör magasabb vezetői megbízás

Ruzsa Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ruzsai Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01-2024.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a nappali klub vezetésével kapcsolatos feladatokat. Vezetői feladatok: Az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői feladatokat, az intézmény alkalmazásában állók vonatkozásában a munkáltatói feladatokat. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az alapító okiratban meghatározott feladatok szakszerű ellátásáért. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján ellátja az intézmény munkájával kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat. Az intézmény gazdálkodási feladatai vonatkozásában a vonatkozó jogszabályi és feladat-megosztási megállapodásban rögzítettek alapján látja el feladatait a feladatel-látást szolgáló vagyon előírásszerű működtetésével és felhasználásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján. ,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett

        állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló

        szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím

        a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a pályázati feltételként előírt végzettséget, képzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) fénymásolatát

        előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok)at

        teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítványt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

        pályázó vállalási nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalására vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sánta Gizella nyújt, a 06 62 285-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ruzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RU/2758/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető munkakör magasabb vezetői megbízás.         Postai úton, a pályázatnak a Ruzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RU/2758/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető munkakör magasabb vezetői megbízás.

        Személyesen: Fődi Anita, Csongrád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előzetesen erre a célra létrehozott eseti bizottság véleményezi, a bizottsági vélemény elkészültét követően Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb 2019. december 30-ig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ruzsa Község Önkormányzata honlapja. - 2019. október 1.

        Ruzsa Község Önkormányzat Hivatalának hirdetőtáblája - 2019. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ruzsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések