Állások keresése - Intézményvezető - Körös-Szögi Kistérségi Többcélú Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Körös-Szögi Kistérségi Többcélú Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.01.01 - 2024.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01 - 2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény Alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában illetve szakmai programjában foglalt feladatok ellátásának biztosítása Az intézmény működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területe. Az Intézmény az alábbi feladatokat, szolgáltatásokat látja el: - átmeneti elhelyezést biztosító ellátás - házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) - tanyagondnoki szolgálat - szociális étkeztetés - nappali szociális ellátás - egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás) - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás, - védőnői szolgáltatás, - iskola-egészségügyi gondozás - gyermek háziorvosi alapellátás (működési területe: Szarvas település közigazgatási területe). - háziorvosi ügyeleti ellátás - család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - ifjúság-egészségügyi gondozás Az intézményvezető felelős a vonatkozó jogszabályokban és az SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladatok ellátásáért, az intézmény törvényes működéséért, gazdálkodásáért, színvonalas szakmai munkájáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz.mellékletében és/vagy az 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 3.sz. mellékletében az intézményvezető részére előírt szakképesítés,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        3 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget , szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat

        nyilatkozat arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brlás János elnök nyújt, a 06-66-400-140 vagy 06-30-998-36-33 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Körös-Szögi Kistérségi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/26-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Körös-Szögi Kistérségi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/26-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Brlás János elnök, Békés megye, 5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejét követően, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Szociális Bizottság személyesen meghallgatja és véleményezi. Javaslata alapján a Társulási Tanács dönt az intézményvezető személyéről. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosszog.hu és a www.szocint.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések