Állások keresése - könyvtáros - Mélykút Város Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkönyvtáros

Mélykút Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mélykút Város Önkormányzat

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szakmai irányítása alapján ellátja a könyvtári szolgáltatást, végzi a kölcsönzési tevékenységet, vezeti a könyvtár használatával kapcsolatos dokumentumokat. Részt vesz az állománygyarapításában és szükség szerint az állomány tervszerű apasztásában, figyelemmel kíséri az olvasói igényeket. Igényli az ODR szolgáltatásokat, ajánlja a használóknak a könyvtárközi szolgáltatást. Határidőre statisztikai adatokat gyűjt és szolgáltat a megyei hatókörű városi könyvtár részére. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, szervezi a könyvtári szolgáltató hely közönségkapcsolatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

        büntetlen előélet

        18. életév betöltése

        cselekvőképesség

        felsőfokú végzettség és könyvtáros szakképzettség (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése g.) pontjának gc) alpontjára tekintettel),

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása, mely szerint a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettségek, szakképzettségek meglétét igazoló okiratok másolatai

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt

        pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségről

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hagy a pályázatának tartalmát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

        pályázó nyilatkozata arról, hogy – pályázatával kapcsolatban – képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Tamás polgármester nyújt, a 06/77/560-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mélykút Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3391/2019. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Mélykút Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3391/2019., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: hétfőtől péntekig 8.00 és 12.00 óra között a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában, Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő első képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mélykút Város Önkormányzat Hirdetőtáblája - 2019. szeptember 30.

        Mélykút Város honlapja - 2019. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója 4 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.melykut.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések