Állások keresése - főkönyvelő, gazdasági vezető - Balatonvilágos Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőkönyvelő, gazdasági vezető

Balatonvilágos Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete
GEVSZ

gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.02.01.-2025.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete intézmény, mint önkormányzati alapítású költségvetési szerv főkönyvelői feladatainak ellátása. Vezetői megbízásának tartalma: gazdasági vezetői feladatainak ellátása; az intézmény központ gazdálkodási csoport munkájának vezetése. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtása, a vagyongazdálkodás és hasznosítás koordinálása, szervezése. Az önállóan működő Szivárvány Óvoda, valamint az intézmény részét képező Közétkeztetési részegység-, és a Településüzemeltetési részegység, gazdálkodásának felügyelete, gazdálkodásával összefüggő feladatok irányítása, szervezése, ellátása az önkormányzat rendeleteinek, belső szabályzatoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak, az államháztartás gazdálkodási rendjét meghatározó törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény működésével összefüggő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység irányítása, szervezése és ellenőrzése, az államháztartási törvényben foglalt vonatkozó feladatok ellátása, ezen belül különös tekintettel: - a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, - a gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, - az intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszámolójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának biztosítása, - bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 12. § előírásainak megfelelő, felsőoktatásban szerzett végzettség, továbbá emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal és mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,Ávr. 12. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvántartásokra vonatkozó igazolás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség,28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet 10. §-ban megjelölt ÁBPE-továbbképzés I. és vagy ÁBPE- továbbképzés II.,

        területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,fényképes részletes szakmai önéletrajz,iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai, Ávr. 12. § szerinti nyilvántartások igazolása,szakmai program,motivációs levél,bérezésre, javadalmazásra vonatkozó elképzelés, konkrét bérigény,hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintéshez, megismeréshez, személyes adatok kezeléséhez,nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Csabáné pénzügyi ügyintéző nyújt, a 06-88-480-845 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102-17/2019. , valamint a munkakör megnevezését: főkönyvelő, gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102-17/2019., valamint a munkakör megnevezését: főkönyvelő, gazdasági vezető.

vagy

        Személyesen: Balatonvilágos Község Önkormányzata Ügyfélszolgálat, Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Egy bizottság végzi el a pályázatok bontását, tartalmának vizsgálatát a képviselő-testület 2019. december 9. napján tartandó munkaterv szerinti ülését megelőzően. A beérkezett, pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú pályázatokat benyújtók telefon útján kapnak értesítést a személyes meghallgatás időpontjáról, melynek várható időpontja 2019.11.26-12.06. közötti időszak. A pályázat elbírálásáról 2020. január 30-ig a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonvilagos.hu - 2019. szeptember 23.

        Világosi Hírmondó helyi újság - 2019. szeptember 30.

        Hirdetőtábla - 2019. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, illetve a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2020. 02. 01. napjától 2025. 01. 31. napjáig terjedő, határozott időre szól, a fennálló vagy a megbízással egyidejűleg az érvényesen pályázó képesítésének megfelelő pénzügyi előadó munkakörbe történő kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti jogviszony mellett. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. Bármely benyújtandó irat, igazolás hiánya automatikusan a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, hiánypótlásra nincs lehetőség! B kategóriás vezetői engedély megléte esetén csatolandó a fénymásolat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonvilagos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések