Állások keresése - információbiztonsági felelős - Klebelsberg Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekinformációbiztonsági felelős

Klebelsberg Központ

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Központ

információbiztonsági felelős

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII.29.) EMMI utasítás 1. mellékletének 48. §-ában foglalt feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

Az információbiztonsági felelős a belső adatvédelmi felelősi feladatai körében koordinálja az adatvédelemmel, a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos és az elektronikus információszabadságból eredő feladatokat; ellátja a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével, az egyedi adatigénylések teljesítése rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatokat; végzi az adatszolgáltatást az egységes közadatkereső rendszer számára; elkészíti, és folyamatosan aktualizálja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, ellenőrzi az adatvédelemmel összefüggő jogi normák és a Szabályzat rendelkezéseinek megtartását; kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót; ellátja a minősített irat és adatkezelés felügyeletét; elkészíti és aktualizálja a minősített adatok védelmével összefüggő belső irányítási eszközöket. Az információbiztonsági felelős az informatikai biztonsági feladatai körében az informatikai szakterülettel együttműködve felel a Központnál előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért, továbbá a vonatkozó jogi normák betartásáért és betartatásáért az elektronikus információs rendszer tervezésében, fejlesztésében, létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, vizsgálatában, kockázatelemzésében és kockázatkezelésében, karbantartásában vagy javításában részt vevők és közreműködők tekintetében; az informatikai szakterülettel együttműködve gondoskodik a Központ elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról, elvégzi annak tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését; az informatikai szakterülettel együttműködve előkészíti az informatikai biztonsági szabályozást, illetve véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a tárgykört érintő más szabályzatokat és szerződéseket; előkészíti a Központ elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a Központ biztonsági szintbe történő besorolását; kapcsolatot tart a jogszabályban meghatározott hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal, az ott meghatározott elektronikus információs rendszert érintő biztonsági eseményről tájékoztatni köteles az érintett szervet.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Klebelsberg Központ feladat-és hatáskörébe tartozó adatvédelmi, az információszabadság és az információs önrendelkezési jog gyakorlásával összefüggő, a biztonsági és az informatikai biztonsági, valamint a minősített irat-és adatkezelési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőfokú végzettség és elektronikus információbiztonsági vezető megnevezésű képesítés megléte vagy rendelkezik felsőfokú végzettséggel és az Information Systems Audit and Controll Association (ISACA) által kiadott: aa) Certified Information System Auditor (CISA) vagy ab) Certified Information Security Manager (CISM) vagy ac) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), b) az International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott Certified Information Systems Security Professional (CISSP) érvényes oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel és az alábbi öt szakterület közül valamelyik területen legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik: a) információbiztonsági irányítási rendszer, aa) tervezése, ab) kialakítása, ac) működtetése során, b) az információbiztonsági ellenőrzés vagy felügeleti tevékenység területén, c) információbiztonsági kockázatelemzés területén, d) az elektronikus információs rendszerek információbiztonsági tanúsítási tevékenysége során, vagy e) az elektronikus információs rendszerek információbiztonsági tesztelésében (etikus hacker tevékenységben),

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        információbiztonsági felelős pozícióban szerzett legalább 1 éves szakmai gyakorlat megléte

Elvárt kompetenciák:

        stratégiai gondolkodás,

        döntési képesség,

        felelősségvállalás és felelősségtudat,

        eredményes és hatékony időgazdálkodás,

        rugalmasság,

        együttműködési készség,

        terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,

        szakmai elhivatottság,

        kiemelkedő kommunikációs és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;

        motivációs levél bruttó fizetési igény megjelölésével;

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez;

        kiválasztása esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-18/2019. , valamint a munkakör megnevezését: információbiztonsági felelős.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-18/2019., valamint a munkakör megnevezését: információbiztonsági felelős.

        Elektronikus úton Személyügyi Osztály részére a palyazat@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu oldalon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések