Állások keresése - építésügyi igazgaztási ügyintéző - Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítésügyi igazgaztási ügyintéző

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

építésügyi igazgaztási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2022. május 31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• az építmény építésére, átalakítására, bővítésére, bontására, használatbavételére, fennmaradására vonatkozó engedélyezési eljárásokban és engedélyek előkészítési munkáiban részt vesz. • az építménnyel kapcsolatos jogutódlás és használatbavétel tudomásulvételi eljárások előkészítési munkáiban részt vesz • előkészíti adat, tény, állapot igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítását • ellenőrzi az építmények rendeltetésszerű és biztonságos használatát, szükség esetén előkészíti az intézkedéseket. • kötelezési és végrehajtási eljárás előkészítési munkáiban részt vesz, az intézkedést előkészíti. • ellátja a jogszabályban meghatározott építésfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat. • előkészíti az építési tilalom bejegyzéséhez szükséges intézkedést. • előkészíti adott esetben a felvonók engedélyeztetésével kapcsolatos eljárásokat. • életveszély esetén a szükséges intézkedéseket előkészítési munkáiban részt vesz, • veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárást előkészíti, • vezeti a jogszabályban meghatározott építéshatósági nyilvántartásokat. • kivizsgálja az építésüggyel kapcsolatos bejelentéseket, előkészíti a szükséges intézkedési tervet • a külön jogszabályokban meghatározott engedélyezési eljárásokban szakhatóságként közreműködés esetén az előkészítési munkákban részt vesz. • eljár – a külön jogszabályokban előirt esetekben – a település belterületeinek felszíni víz rendezésével kapcsolatos építéshatósági ügyekben. • jogszabályban meghatározott esetben és módon az építésügyi hatósági szolgáltatást előkészíti

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 26/2019.sz. egységes közszolgálati szabályzatban foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetem , vagy főiskolai szintű építésmérnöki, vagy építőmérnöki szakképzettség, vagy városgazdasági üzemmérnök szakképezettség, vagy ezekkel egyenértékűen elismert szakvégzettségek.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet I.számú melléklete 15.pontja aa) vagy ab) szerint előírt végzettség.

        4 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga megléte

        Építésügyi vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásssal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        A végzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1 .számú melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Juhász Hajnalka aljegyző nyújt, a 0648/514-774 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/244/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi igazgaztási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/244/2019, valamint a munkakör megnevezését: építésügyi igazgaztási ügyintéző.

        Elektronikus úton Vályi-Nagy Gyöngyi részére a valyi.n.gyongyi@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kazincbarcika.hu - 2019. szeptember 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések