Állások keresése - intézményvezető - Községi Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszapüspöki Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5211 Tiszapüspöki, Szabadság utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő részjogkörű szerv - mely idősek nappali ellátását, szociális étkezést, házi segítségnyújtást, demens ellátást lát el - vezetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogkörök gyakorlása. Az intézményvezető (magasabb vezető) egyúttal ellátja az idősek klubja vezetői, valamint a szociális munkatárs feladatokat a demens személyek nappali ellátásában is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt végzettség, továbbá az intézményvezető munkakör betöltéséhez előírt képzettség,

        magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél, valamint az öt év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okirat másolata,

        - szakmai életrajz,

        - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésének igazolása

        - pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        - pályázó nyilatkozata, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        - pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        - pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

        - pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljes körűen megismerhetik,

        - pályázó nyilatkozata, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja-e a pályázatot.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bander József nyújt, a 703912301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TP/1570-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93 út 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TP/1570-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton Bander József részére a tiszapuspoki@polghivtp.axelero.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Bander József, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések