Állások keresése - általános dékánhelyettes - Semmelweis Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések



általános dékánhelyettes

Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Pető András Kar

általános dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• részvétel a Kar munkájának szervezésében, irányításában, ellenőrzésében, • a dékán távollétében helyettesítése, a Kar képviselete, • rendezvények támogatása, koordinálása, • dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        konduktor diploma,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. rész 12. § (2) bekezdésében meghatározott, a főiskolai docensi munkakör kinevezési feltételeinek való megfelelés,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben etikai eljárás nem volt folyamatban (illetve, amennyiben volt, akkor annak határozata szerint nem követett el etikailag kifogásolható cselekedetet),

        a Semmelweis Egyetemen fennálló főiskolai docensi vagy főiskolai tanári közalkalmazotti jogviszony,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség (vagyonnyilatkozatot a vezetői megbízás elnyerése esetén szükséges tenni!).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        a pályázó részletes önéletrajzát,

        eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését,

        a dékánhelyettesi beosztás ellátására vonatkozó elképzelését,

        a fontosabbnak ítélt publikációs jegyzékét,

        idegen nyelvtudás és jelentősebb tanulmányút feltüntetését,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat (helyben) hiteles másolatát (amennyiben a pályázó már korábban leadta valamely pályázata során az okiratait, úgy azok becsatolása nem kötelező, kérjük jelölje meg, hogy mely pályázatában nyújtotta be a dokumentumokat),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék.

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, 2 külön példányban kell benyújtani az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 3-as szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.

        Az önéletrajzot, a kérdőívet, az eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munka ismertetését és a vezetői programot elektronikus formában is be kell nyújtani CD/DVD lemezen, vagy elektronikus levél csatolmányban (e-mail cím: marczi.janos@semmelweis-univ.hu).

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani..

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93365/KEEGF/2019 , valamint a beosztás megnevezését: általános dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93365/KEEGF/2019, valamint a munkakör megnevezését: általános dékánhelyettes.

        Elektronikus úton Márczi János részére a marczi.janos@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. szeptember 14.

        https://kozigallas.gov.hu - 2019. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázó a hatvanötödik életévét hamarabb betölti, mint ahogy a vezetői ciklus lejárna, úgy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (6) bekezdésére figyelemmel a vezetői megbízása a 65. életév betöltéséig szólhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések